Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Resultaten integrale analyse – top 10 maatregelen containerlogistiek

Aanmelden voor

Resultaten integrale analyse – top 10 maatregelen containerlogistiek

Doel van het project
Topsector Logistiek heeft in 2022 drie onderzoeken laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de congestie in de container supply chains te verlichten. Deze drie onderzoeken zijn uitgevoerd door de Erasmus Universiteit (gericht op rol rederijen), Ab Ovo (gericht op rol zeeterminals) en BCI (gericht op rol achterland partijen en verladers). In elk onderzoek zijn verschillende verlichtende maatregelen benoemd.

Doel van dit aanvullende project was om de maatregelen uit die drie onderzoeken, samen met nieuwe te formuleren strategische maatregelen, door te spreken en te beoordelen op haalbaarheid en effectiviteit. In een workshop met experts uit verschillende invalshoeken zijn deze besproken. Het resultaat is e´e´n lijst die door verschillende expert is gewogen met de (potentieel) meest effectieve maatregelen om de containercongestie te verlichten. Hier zijn ook out-of-the-box strategische integrale maatregelen bij. De ambitie is om op korte termijn enkele van deze maatregelen op te pakken.

Inhoud van het project
Dit project is een vervolg op drie onderzoeken die eerder zijn uitgevoerd om de mogelijkheden te definiëren om congestie in de container supply chains te verlichten. De maatregelen uit die verschillende rapporten zijn samengevoegd, en er zijn nog een aantal strategische maatregelen aan toegevoegd. De maatregelen zijn geëvalueerd door een team van experts, en prioritering van de maatregelen is onderbouwd met haalbaarheid en effectiviteit. Per maatregel is er handelingsperspectief aan toegevoegd.

Resultaat van het project
De maatregelen zijn als volgt gerangschikt op meest haalbaar en effectief:

  • Inzet van prijsmechanismen bij containeroverslag werd als meeste effectief en haalbaar gezien door de deelnemers in de workshop. Een verrassende uitkomst, omdat partijen in de regel voorzichtig omgaan met prijsinstrumenten. Daarom is het advies aan de Topsector Logistiek om een apart onderzoek naar de impact van het invoeren van prijsmechanismen voor transit containers uit te laten voeren, dit heeft voor-en nadelen die in kaart moeten worden gebracht.
  • Onderhandelingen met rederijen over aanpassing Demurrage and Detention (D&D) kosten/voorwaarden werd gezien als meest effectief, maar lastig haalbaar. Hier heeft de Minister van I en W inmiddels gevraagd om een vervolgonderzoek naar de impact van D&D kosten op Supply chains van importeurs en exporteurs, de impact van deze maatregel wordt verder in kaart gebracht
  • Transparant en fair data delen en Digitale aansluiting alle ketenpartners (t/m verlader) via federatief datadelen werden gezien als behoorlijk effectief en met extra effort haalbaar. Advies is om hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden voor Living Labs in de DIL programma, waarbij bijvoorbeeld het transparant delen van informatie over ETA en ATD van zeecontainerschepen centraal staat.
  • Uitbreiden capaciteit diepzee terminals, Uitbreiden empty depotcapaciteit en Cree¨ren extra afhandelcapaciteit in inland terminals werden daarnaast als behoorlijk effectief maar iets minder haalbaar gezien. Er gaat een onderzoek lopen naar de capaciteit van inland containerterminals in Nederland, gebaseerd op diverse beperkende factoren en de mogelijkheid die op te lossen. In de zeehavens moet op individuele basis gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden bij zeecontainerterminals en empty depots.
  • Afschaffing of herziening Consortia Block Exemption Regulation (CBER) in EU en Ontwikkeling alternatieve scheepvaartdiensten werden als het minste effectief en beperkt haalbaar gezien. Hier kan het beste in Europees verband voor gelobbyd worden of marktpartijen kunnen gestimuleerd worden om deze alternatieve diensten op te starten.

Doelgroep

  • Het Rijk/EU/Overheden/Havenbedrijf Rotterdam
  • Rederijen
  • Diepzeeterminals/Empty Depots
  • Verladers
  • IT platforms/dienstverleners