Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Onderzoek Emissies stilliggende zeeschepen

Aanmelden voor

Onderzoek Emissies stilliggende zeeschepen

Doel van het
project:

De transitie naar klimaatneutraal en schoon vervoer is
één van de belangrijkste uitdagingen voor de zeevaart op dit moment. Een onderdeel van deze transitie is het
reduceren van emissies in de havengebieden. Om gerichte maatregelen te
nemen voor het reduceren van scheepvaartemissies in de havengebieden is inzicht
in de omvang en samenstelling van deze emissies gewenst. Het doel is dan ook om
dit inzicht te verbeteren.

Inhoud van het project:

In dit onderzoek zijn
drie onderdelen nader uitgewerkt: (1) Review van de huidige emissiefactoren
voor stilliggende zeeschepen, gericht op de opbouw, de gehanteerde bronnen, de
aannames en de robuustheid van de uitkomsten. (2) Verkenning van mogelijke
“witte vlekken” in de huidige berekeningswijze: (2A) Literatuurscan naar andere
methodieken voor emissies van stilliggende schepen. (2B) Interviews met
scheepseigenaren uit verschillende segmenten. (3) Plan van aanpak voor
invulling van deze “witte vlekken”.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
onderzoek worden gepresenteerd als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Er wordt
onder andere aanbevolen om de huidige modelparameters te updaten en waar nodig
aan te vullen. Ook dient de samenwerking tussen stakeholders te worden geüpdatet.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit adviesrapport is
zowel de publieke als de private sector die verantwoordelijk is voor de
verduurzaming van de scheepvaart. Bij vraagstukken rondom het verduurzamen en efficiënt
maken van de (stilliggende) scheepvaart kan dit rapport inzicht geven in de
mogelijkheden.