Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Tactische besluitvorming (extreme) waterstanden

Aanmelden voor

Tactische besluitvorming (extreme) waterstanden

Doel van het Project:
Het doel van deze kortlopende opdracht is om een eerste verkenning te doen naar de waarde van waterstandsverwachtingen ten behoeve van verbeterde besluitvorming in de binnenvaartsector. We brengen (a) beschikbare informatie over verwachtingen van rivierafvoer en waterstand bij elkaar in de context van het gebruik ervan door de binnenvaartsector, en halen (b) informatie op via een eerste interview over hoe een middellange-termijn verwachting kan helpen bij het nemen van betere tactische beslissingen

Inhoud van het Project:
Deze rapportage presenteert een overzicht welke rivierafvoer- en waterstandsverwachtingen beschikbaar zijn, welke zichttijd voor welke gebruiker relevant is, en hoe verwachtingen in grote lijnen tot stand komen. Er is vervolgens gekozen om in deze rapportage vooral de aandacht te richten op de middellange-termijn verwachtingen. Deze worden binnen de binnenvaartsector nog niet of nauwelijks gebruikt. Dit type verwachtingen is nog relatief nieuw, en nog vol in ontwikkeling. Het is in dit stadium nog niet duidelijk hoe deze verwachtingen door de sector goed benut of ingezet kunnen worden bij het nemen van tactische beslissingen, maar eerder onderzoek in het kader van het EU Horizon project IMPREX laat zien dat adequaat gebruik van waterstandsverwachtingen met langere zichttijden voor lagere transportkosten kan zorgen. In voorliggend onderzoek is dan ook een inventarisatie gemaakt van relevante initiatieven op het gebied van middellange-termijn verwachtingen en de mogelijke toepassing ervan voor de sector.

Resultaat van het Project:
Middellange-termijn verwachtingen zijn probabilistisch van aard, dat wil zeggen, ze maken inzichtelijk wat de kans van optreden is. Omdat de dimensie “kans” als complex kan worden ervaren, is een fictief vereenvoudigd voorbeeld opgenomen hoe een kansverwachting van waterstand kan helpen om bij een tactische beslissing over modaliteitsinzet op een transparante manier een risicoafweging te maken.

Het is tijdens het interview met containeroperator Danser Group lastig gebleken om vast te stellen hoe middellange-termijn verwachtingen bij tactische besluiten van toegevoegde waarde kunnen zijn. Desalniettemin verwachten we dat zo’n verwachting meerwaarde kan hebben bij tactische beslissingen ten tijde van (verwacht) laagwater. Uit het interview en de inventarisatie van initiatieven kwamen beslissingen naar voren zoals de inhuur van extra schepen, inplannen van een andere modaliteit, informeren/afspraken maken met klanten, keuzes ten aanzien van al dan niet een boekingstop, keuzes ten aanzien van de vrachtverdeling over de nog beschikbare capaciteit, het maken van (contractuele) afspraken met schippers of het realiseren van opslagcapaciteit.