Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Privileges Schone en Slimme Logistiek

Aanmelden voor

Privileges Schone en Slimme Logistiek

Doel van het
project:

Om slim en schoon transport te bereiken kunnen voor bepaalde
specifieke doelgroepen voordelen gecreëerd worden ten opzichte van andere
doelgroepen. Vandaar heeft Topsector Logistiek opdracht gegeven aan Royal
HaskoningDHV om onderzoek te doen naar de publieke toegangsprivileges voor slim
en schoon wegtransport in steden. Het doel van dit onderzoek is dan ook om deze
privileges in kaart te brengen, zodat de effecten hiervan duidelijk worden voor
het verschonen van de wegmobiliteit. Een ander doel is dat men gerichter kan
nadenken over het wegnemen van barrières voor slimme of schone transities.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
een overzicht van toegangsprivileges voor slim en schoon wegtransport in steden.
Ook brengt dit rapport in kaart welke effecten deze privileges hebben op het daadwerkelijk
verschonen van de mobiliteit. Daarbij wordt ook specifiek gekeken hoe groot deze
impact dan is per maatregel en hoe dit in de praktijk uiteindelijk goed zou
kunnen werken. Verder worden in de bijlage verschillende mogelijkheden van
toegangsprivileges in meer detail omschreven.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
rapport worden vormgegevenals observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief.
Zo verklaart men dan een dergelijk privilegesysteem voor schone toegang tot de
stad kan leiden tot (1) schonere voertuigkilometers, (2) minder
voertuigkilometers, (3) een betere business case en logistieke efficiëntie en
(4) een eerste stap richting verdere differentiatie in gemeenten. Er worden
daarnaast een aantal randvoorwaarden geschetst die nodig zijn om een
privilegesysteem effectief te maken, waarbij geldt dat strengere beleidvorming
en handhaving leidt tot een grotere impact.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name de publieke sector die gaat over het verduurzamen en optimaliseren
van de stadslogistiek. Ook logistieke bedrijven kunnen baat hebben bij dit
rapport om diens processen te optimaliseren.