Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Praktijkproef Levering Zand in Gemeentelijke GWW Projecten

Aanmelden voor

Praktijkproef Levering Zand in Gemeentelijke GWW Projecten

De gemeente Rotterdam wil dat de eigen bedrijfsvoering zo veel mogelijk bijdraagt aan het bereiken van de Rotterdamse duurzaamheidsdoelen. Eén van die doelen is emissievrije stadslogistiek in 2025. De eigen inkoop en aanbesteding is een belangrijk instrument voor het bereiken van dat doel. Bovendien is het essentieel dat de gemeente aan andere partijen laat zien dat zij doet wat zij binnen haar mogelijkheden zelf kan doen. Uit analyse van de inkoopgegevens van de gemeente blijkt dat het vervoer van bouwmaterialen, en in het bijzonder het transport van zand, veruit de meeste emissies binnen de gemeentegrenzen genereert. De gemeente koopt zelf alle zand in (directielevering) en stelt dit zand ter beschikking op trechterlocaties voor bouw en onderhoud van riolering en wegen en voor het bouwrijp maken van uit te geven terreinen. Het transport van de trechters naar werkenlocaties wordt uitgevoerd door aannemers en zorgt voor veel transportbewegingen met zware voertuigen en dus voor veel ongewenste emissies. Consultatie van leveranciers van bouwmaterialen heeft de volgende inzichten opgeleverd: emissievrij transport is technisch haalbaar, emissievrije vrachtvoertuigen zijn onder bepaalde voorwaarden rendabel in te zetten en emissievrij transport stelt nieuwe eisen aan de logistiek van het leveringsproces.
Deze inzichten zijn positief maar een concrete praktijkproef is nodig alvorens eisen en voorwaarden kunnen worden gesteld aan contracten. De afdeling Uitvoering Werken is de inkoper en de ter-beschikkingsteller van zand, en de afdeling Stedelijk Beheer is de belangrijkste opdrachtgever voor de werken waaraan dat zand vanaf de trechter naar werkenlocaties wordt geleverd. Deze afdeling kan voor dit nieuwe soort van vervoer de eisen en voorwaarden stellen en is daarom de initiatiefnemer voor dit project. De Topsector Logistiek is als sponsor van het project BuyZET betrokken bij bovengenoemde analyse. Relevant is de vertaling van de analyse naar de uitvoeringspraktijk. Onderzoek naar reductiemogelijkheden levert namelijk kennis op die relevant is voor alle weg- en rioolbeherende overheden. Hieruit volgen generieke aanbevelingen voor het verder verduurzamen van de logistiek in de GWW sector. Deze aanbevelingen worden verspreid bij publieke en private partijen.

Deelnemers

Gemeente Rotterdam