Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

TNO expert oordeel over iSHARE 

Aanmelden voor

TNO expert oordeel over iSHARE 

ENGLISH VERSION BELOW

Op verzoek van de Topsector Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO een onafhankelijk TNO-expert oordeel gegeven over iSHARE als generiek vertrouwenskader, bestaande uit: 

  1. de potentiële rol voor (verder ontwikkelen van) iSHARE als generiek vertrouwenskader voor de logistieke sector ter ondersteuning van zowel B2B- als B2G-gegevensuitwisseling, 
  1. de mogelijkheden voor iSHARE om datadeling mogelijk te maken in (en tussen) andere sectoren en toepassingsgebieden, bijvoorbeeld de mobiliteitssector en de energiesector, en 
  1. het bredere perspectief van iSHARE in de context van de Europese datastrategie en initiatieven voor het delen van data 

Het rapport is te downloaden via de downloadlink hieronder. 

De conclusies zijn als volgt samen te vatten. 

Met de prominente positie van iSHARE in Nederland en de hoge zichtbaarheid in de verschillende Europese initiatieven die leidend zijn in de internationale ontwikkeling voor federatieve datadeling en dataruimtes, bevindt iSHARE zich in een goede positie om een ​​leidend internationaal generiek trust framework te worden. Als zodanig wordt geadviseerd om de ontwikkeling en inzet van iSHARE als trust framework te ondersteunen en adequaat in staat te stellen de afstemming met deze Europese initiatieven voort te zetten. 

Een groot voordeel van iSHARE is de mogelijkheid om vertrouwde gegevensuitwisseling tussen meerdere gegevensruimten te ondersteunen. Als zodanig is het van groot voordeel om de adoptie van iSHARE in alle sectoren op één lijn te brengen, te beginnen met de logistieke en mobiliteitssector. 

De (inter-)nationale omgeving van federatief datadelen en dataruimtes is nog in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de mogelijkheden van het vertrouwenskader. Deze ontwikkelingen moeten hun technische en markttechnische haalbaarheid nog bewijzen en zijn nog niet rijp genoeg om op korte termijn op grote schaal ingezet te worden. Na verloop van tijd en voor specifieke toepassingsgebieden kunnen deze een naast elkaar bestaand alternatief voor iSHARE bieden. 

Met het oog op deze ontwikkelingen wordt geadviseerd om iSHARE-adoptie vergezeld te laten gaan van (1) een visie en stappenplan over de vraag of en hoe de mogelijkheden van het vertrouwenskader worden ontwikkeld en afgestemd op de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve, volledig gedistribueerde capaciteiten voor het vertrouwenskader, en (2) migratie scenario’s die deelnemers aan de dataruimte een soepel en naadloos (service- en technisch) evolutietraject bieden voor deze ontwikkelingen. 

______________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Upon request of the Topsector Logistics and the Ministry of Infrastructure and Waterways TNO has provided an independent TNO expert opinion on iSHARE as generic trust framework capability, encompassing: 

  1. the potential role for (further developing) iSHARE as generic trust framework capability for the logistics sector to support both B2B and B2G data sharing,  
  1. the possibilities for iSHARE to enable data sharing in (and across) other sectors and application areas, for instance the mobility sector and the energy sector, and  
  1. the broader perspective of iSHARE in the context of the European Data Strategy and data sharing initiatives 

The report can be downloaded via the link below. 

The summary of the conclusions are as follows. 

With iSHAREs prominent position in the Netherlands and its high visibility in the various European initiatives that lead the international development for federative data sharing and data spaces, iSHARE is in a good position for becoming a leading international generic trust framework capability. As such, it is advised to support the development and deployment of iSHARE as trust framework and adequately enable it to continue its alignment with these European initiatives.  

A major benefit of iSHARE is in its capabilities to support trusted data sharing between multiple data spaces. As such, it is of major benefit to align the adoption of iSHARE across sectors, starting with the logistics and mobility sector.  

The (inter-)national environment of federative data sharing and data spaces is still in development. This also holds for trust framework capabilities. These developments still have to prove their technical and market viability and are not yet sufficiently mature to be deployed at a large scale on the short term. Over time and for specific application areas these may provide a co-existing alternative to iSHARE .  

In view of these developments it is advised that iSHARE adoption is accompanied by (1) a vision and roadmap on whether and how develop and align its trust framework capabilities with the developments on alternative, fully distributed, trust  framework capabilities, and (2) migration scenario’s providing data space participants a smooth and seamless (service and technical) evolution trajectory for these developments.