Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

TCO-vracht

Aanmelden voor

TCO-vracht

TCO-vracht

Overstappen op batterij elektrische vrachtwagens (BEV), is dat lonend? Met het Total Cost of Ownership-model (TCO-model) kunt u een inschatting maken van de kosten van een heavy-duty BEV (vrachtvoertuigen van 3,5 ton of meer) over de hele levenscyclus.

Leestijd ± 2 minuten

Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport

Uw kostprijs berekenen

Met dit TCO-model is het mogelijk snel een kostprijs te berekenen van een BEV en die af te zetten tegen een dieselvariant. Door vervolgens te draaien aan een aantal “knoppen” van het model, zoals verwachte levensduur van de vrachtwagen, de omvang van subsidies te variëren of de hoogte van dieselprijs c.q. energieprijs aan te passen, kan direct de invloed daarvan op de kostprijs worden vastgesteld.

*De opzet van het ‘TCO-Vracht’ is zo eenvoudig als mogelijk gehouden. Dit houdt in dat het ‘TCO-Vracht’ op basis van een beperkte input reeds onderbouwde rekenresultaten produceert. Wel moet het veld “Enable Content”/”Inhoud inschakelen” (soms) worden aangeklikt om gebruik te kunnen maken van voor de berekeningen noodzakelijke “Macros”.

Aan de slag met het TCO-model

Download hier de handleiding om aan de slag te gaan met het TCO-model.

Hoe werkt het TCO-model?

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje (TCO) inclusief laadinfrastructuur. Dit alles over de volledige levensduur op basis van de huidige stand van de techniek. Vragen die in het model beantwoord worden:

  • Hoe groot is het verschil in kosten per km of per uur?
  • Wat is de invloed van wijzigende kosten voor laadinfrastructuur of dalende aanschafprijzen van elektrische vrachtwagens bijvoorbeeld als gevolg van lagere batterijprijzen?
  • Is met subsidies een omslagpunt te bereiken en is dat reëel?
  • Wat is de invloed van extra belastingen op het rijden met dieselvoertuigen?

Bekijk de video voor een sessie waarin het TCO-model toegelicht wordt.

Achtergrond ontwikkeling TCO-model

Aan de hand van een aantal scenario’s brengt Panteia, met het in opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde rekenmodel ‘TCO-Vracht’, het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterij elektrische en dieselvrachtwagens. Er is een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit is gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, waarbij transportondernemers, toeleveranciers en andere relevante partijen betrokken zijn. Panteia heeft dit model op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgebreid met een brandstofcel gebaseerd op waterstof.

Hoewel de kosten van de inzet van vrachtvoertuigen de kern vormen, wordt ook de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen met het model berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar CO2, PMx en NOx. De uitstoot wordt ‘Well-to-Wheel’ vastgesteld. Dat betekent dat aan elektrische vrachtvoertuigen die gebruik maken van grijze stroom ook CO2- en NOx-emissies wordt toegerekend.

Video Total Cost of Ownership-model

Video Total Cost of Ownership-model

In deze video wordt wordt het TCO-model toegelicht.

Bekijk
Bekijk

Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn vragen en opmerkingen plaatsen?

Dit kan via: TCO-Vracht@Panteia.nl

Wat is de mening van de brancheorganisaties zoals TLN, evofenedex, RAI?

Deze organisaties ondersteunen het TCO-model.

Is het model aanpasbaar naar andere voertuigen?

Naar behoefte kan het TCO-model uitgebreid worden met andere voertuigtypen. Daarvoor moet wel een aanvullende dataverzameling plaatsvinden.

Worden de fiscale regelingen (MIA, Vamil, e.d.) meegenomen in de TCO-tool?

Fiscale en andere subsidieregelingen zijn in de huidige versie van het TCO-model samengevat onder het kopje “Subsidies”. De gebruiker van het model moet dus zelf het subsidiebedrag uitrekenen.

Houdt het TCO-model rekening met de extra vervuiling die komt kijken bij het fabriceren van elektrische voertuigen (t.o.v. dieselvoertuigen)?

Nee, uitsluitend wordt de jaaremissie berekend van CO2, NOx en PMx.

Is ook naar de TCO van bestelwagens gekeken?

Nee, in het TCO-model zijn uitsluitend vrachtvoertuigen opgenomen van 3,5 ton of meer.

Worden de data die in het model gebruikt worden geactualiseerd?

Ja, deze worden periodiek geactualiseerd. Naar verwachting 2 keer per jaar.

Zijn hogere verzekeringspremies en hogere rentekosten van elektrische voertuigen ook meegenomen in het TCO-model?

Jazeker, ook voor deze kostencategorieën wordt een onderscheid gemaakt voor elektrische en dieseluitvoeringen.

Zijn de service- en onderhoudskosten van de charger/laadpaal meegerekend?

Jazeker, deze kosten maken een belangrijk onderdeel uit van het TCO-model.