Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport

Uw kostprijs berekenen

Overstappen op batterij elektrische vrachtwagens (BEV), is dat lonend? Met het Total Cost of Ownership-model (TCO-model) kunt u een inschatting maken van de kosten van een heavy-duty BEV (vrachtvoertuigen van 3,5 ton of meer) over de hele levenscyclus.

Met dit TCO-model is het mogelijk snel een kostprijs te berekenen van een BEV en die af te zetten tegen een dieselvariant. Door vervolgens te draaien aan een aantal “knoppen” van het model, zoals verwachte levensduur van de vrachtwagen, de omvang van subsidies te variëren of de hoogte van dieselprijs c.q. energieprijs aan te passen, kan direct de invloed daarvan op de kostprijs worden vastgesteld.

Download het TCO-model

Regelmatig verschijnt een update van het TCO-model. Om u hiervan op de hoogte te stellen, vragen wij uw contactgegevens. Uw contactgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aan de slag met het TCO-model

Download hier de handleiding om aan de slag te gaan met het TCO-model.

Hoe werkt het TCO-model?

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje (TCO) inclusief laadinfrastructuur. Dit alles over de volledige levensduur op basis van de huidige stand van de techniek. Vragen die in het model beantwoord worden:

  • Hoe groot is het verschil in kosten per km of per uur?
  • Wat is de invloed van wijzigende kosten voor laadinfrastructuur of dalende aanschafprijzen van elektrische vrachtwagens bijvoorbeeld als gevolg van lagere batterijprijzen?
  • Is met subsidies een omslagpunt te bereiken en is dat reëel?
  • Wat is de invloed van extra belastingen op het rijden met dieselvoertuigen?

Bekijk de video hiernaast voor een sessie waarin het TCO-model toegelicht wordt.

Achtergrond ontwikkeling TCO-model

Aan de hand van een aantal scenario’s brengt Panteia, met het in opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde rekenmodel ‘TCO-Vracht’, het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterij elektrische en dieselvrachtwagens. Er is een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit is gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, waarbij transportondernemers, toeleveranciers en andere relevante partijen betrokken zijn. Panteia heeft dit model op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgebreid met een brandstofcel gebaseerd op waterstof. De update van het TCO-model is verschenen in januari 2021.

Hoewel de kosten van de inzet van vrachtvoertuigen de kern vormen, wordt ook de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen met het model berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar CO2, PMx en NOx. De uitstoot wordt ‘Well-to-Wheel’ vastgesteld. Dat betekent dat aan elektrische vrachtvoertuigen die gebruik maken van grijze stroom ook CO2- en NOx-emissies wordt toegerekend.

Veelgestelde vragen