Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Deze whitepaper concentreert zich op de bestuursrechtelijke regulering van duurzame bouwlogistiek, met een focus op het Nederlands bestuurs- en omgevingsrecht. Met dat recht heeft de gemeente een juridische ‘toolbox’ tot haar beschikking voor de regulering van de verduurzaming van de bouwlogistiek. Het is telkens wel de vraag, welke ‘tool’ geoorloofd én geschikt is om maatregelen te kunnen treffen. De toepassing van iedere juridische tool is afhankelijk van kaders en voorwaarden. Er moet sprake zijn van een wettelijke grondslag voor de regulering, het bestuur moet bevoegd zijn om de regels te stellen en maatregelen te treffen en er mag geen sprake zijn van schending van belangrijke rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid en evenredigheid.
Hoofdstuk 2 beschrijft de meest gangbare instrumenten uit de toolbox en koppelt die aan de feitelijke maatregelen die dankzij het juridische instrumentarium in potentie inzetbaar zijn voor de verduurzaming van de bouwlogistiek. Bij elke maatregel wordt toegelicht óf en hóe de gemeente daar beleid op kan formuleren en er een verplichtende of stimulerende regel aan kan verbinden. Het resultaat van dit hoofdstuk is een overzicht van de quick wins voor de gemeente om de bouwlogistiek te kunnen verduurzamen.
Hoofdstuk 3 gaat over de impact van de Omgevingswet op de mogelijkheid tot regulering van duurzame bouwlogistiek. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking en voorziet in een integrerend juridisch stelsel met doelstellingen en kerninstrumenten. Het is de vraag hoe dit nieuwe stelsel ook toepasbaar is voor de verduurzaming van de bouwlogistiek en wat dit toevoegt aan de huidige toolbox.
Hoofdstuk 4 vat de resultaten samen en bevat aanbevelingen voor het versterken van de mogelijkheden in het huidige en het toekomstige recht, vanuit het perspectief dat in de gemeentelijke praktijk vrij eenvoudig en goed regels gesteld zouden moeten kunnen worden over duurzame bouwlogistiek.

Deelnemers

AT Osborne