Mogen wij u opnemen in ons bestand?

Voor het halen van de Parijse doelstellingen is inzetten op zuinige voertuigen en het gebruik van duurzame energie voor transport alléén niet genoeg. Er zijn logistieke innovaties nodig om ook het aantal voertuigkilometers per ton of tonkm en de hoeveelheid tonkm te verminderen. Men kan daarbij denken aan zaken als logistieke samenwerking en het bundelen van verschillende goederenstromen, het verbeteren van de beladingsgraad en de verpakking, logistieke hubs, etc. Aan diverse Klimaattafels is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Logistieke aspecten zijn en komen aan diverse subtafels van de thematafel Mobiliteit naar voren. Naast de stadslogistiektafel en de Topsector Logistiek-tafel, speelt logistiek in onder meer de tafels over goederenvervoer en binnenvaart en duurzame brandstoffen een rol. Inzichten in de effecten van logistieke decarbonisatiemaatregelen komen daarbij van pas.
Topsector Logistiek heeft aan TNO gevraagd ondersteuning te bieden tijdens de totstandkoming van het klimaatakkoord én in de periode die daarna aanbreekt, wanneer de doelstellingen (te besparen megatonnen CO2) uit het Klimaatakkoord ook door de logistieke sector moeten worden ingevuld. Inmiddels is gestart met de ondersteuning in deze post-Klimaatakkoord-fase: het ontwikkelen van een modelomgeving met behulp waarvan de logistieke sector de komende jaren kan worden geholpen bij het maken van de juiste keuzes op het juiste moment. Hiervoor wordt inzicht verschaft in de verwachte volumeontwikkelingen in verschillende marktsegmenten in de komende decennia (het aantal eenheden dat vervoerd wordt), en de verwachte CO2-uitstoot per eenheid. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de opgave.

Deelnemers

TNO