Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Monitoring Topsector Logistiek

Aanmelden voor

Monitoring Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek is één van de tien topsectoren die door het kabinet en bedrijfsleven in 2010 zijn geselecteerd voor extra ondersteuning en inspanning. De Topsector Logistiek staat voor de specifieke uitdaging om de verwachte afhandeling van goederenstromen in de nabije toekomst zowel duurzaam als efficiënt in te richten. De Topsector Logistiek wil bijdragen aan een betere bereikbaarheid in Nederland, en een verminderde uitstoot van CO2. De focus van het Topteam Logistiek ligt daarnaast op een verbetering de internationale concurrentiepositie van Nederland en daarmee op innovaties in de internationale logistiek en supply chain regie activiteiten. Op deze wijze kan de bijdrage van logistiek aan het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationale bedrijven vergroot worden.

Om deze uitdaging te beantwoorden en de doelstelling te halen heeft de Topsector Logistiek in 2012 een zestal Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gedefinieerd, en hier streefwaarden voor 2020 voor geformuleerd.

In dit monitoringsproject van de Topsector Logistiek zijn vanaf 2015 elk jaar de zes KPI’s gemonitord, met een sterke focus op de inventarisatie en berekening van besparingen in vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot van ondernomen projecten en initiatieven van meerdere actielijnen in de Topsector Logistiek. Tot en met het jaar 2017 ging het daarbij om de actielijnen Synchromodaal Transport, Ketenregie (4C) en Stadslogistiek. Vanaf 2018 zijn de projecten uit de actielijn NLIP toegevoegd. Daarnaast zijn voor 2019 de actielijnen Duurzaamheid en Synergie erbij gekomen. Het totaal aantal actielijnen voor de monitoring kwam daarmee in het laatste jaar (2019) op zes.

Het doel van de Monitoring was om systematisch voor de Topsector Logistiek in kaart te brengen wat de tussentijdse bijdrage is van de projecten en initiatieven in bovengenoemde actielijnen aan de afgesproken resultaten met het Kabinet in 2020. Er is bij de start van het project een robuuste en herhaalbare aanpak ontworpen die in de jaren daarna ook is toegepast en verfijnd. Er is gewerkt via een bottom-up manier, waarbij de resultaten van afgelopen en lopende innovatieprojecten binnen de actielijnen individueel zijn nagegaan en deze resultaten bij elkaar zijn opgeteld. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de projectleiders van de geselecteerde innovatieprojecten op basis van opgestelde vragenlijsten. De Monitoring heeft geresulteerd in een onderbouwd overzicht van de extra bespaarde vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot in de pilotprojecten van de zes actielijnen van de Topsector Logistiek in 2019 ten opzichte van 2018, 2017, 2016 en 2015 en het basisjaar 2012.

Deelnemers

Buck Consultants International · TNO