Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Matrix voor beoordeling impact van logistieke innovaties op ketens.

Aanmelden voor

Matrix voor beoordeling impact van logistieke innovaties op ketens.

Doel van het project:
De stuurgroep van het thema Logistieke Ketens en Supply
Chains van de Topsector Logistiek heeft behoefte aan handvaten om de grootte
van de impact per sector van te voren in te schatten. Daarom heeft de Topsector
Logistiek aan Buck Consultants International (BCI) gevraagd om in een quickscan
een matrix op te stellen waarin de potentiële impact van logistieke innovaties
op verschillende sectoren kan worden geduid. Het doel van deze quickscan is om
een ingevulde matrix op te stellen waarin de mogelijke impact van verschillende
logistieke innovaties op diverse sectoren staat aangegeven.

Inhoud van het project:
De matrix is zo opgezet dat in de rijen de verschillende
logistieke sectoren staan en in de kolommen 8 mogelijke vormen van impact, zowel
kwalitatieve impact (bijv. versterken van internationale onderscheidenheid van
de sector) als kwantitatieve impact (bijv. hoeveelheid CO2-uitstoot in de
sector). De kwantitatieve impact is ingevuld aan de hand van resultaten uit
eerdere projecten van BCI en externe data uit andere publicaties. De
kwalitatieve impact is ingevuld aan de hand van recente publicaties over het
concurrerend/onderscheidend vermogen van de Nederlandse sectoren op de wereldmarkt.

Resultaat van het project:
Het resultaat van de quickscan is een ingevulde matrix met
de mogelijke impact van logistieke innovaties in verschillende sectoren. In elk
vak wordt een score gegeven, bij de kwantitatieve aspecten o.b.v. data en bij
de kwalitatieve aspecten o.b.v. scores op een schaal (bijv. 5/zeer groot,
4/groot, 3/gemiddeld, 2/klein, 1/nihil). De gegeven scores bij impact per
sector wordt ook onderbouwd met enkele alinea’s toelichting per score.