Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Haalbaarheidsstudie carbon footprinting in het spoorgoederenvervoer

Aanmelden voor

Haalbaarheidsstudie carbon footprinting in het spoorgoederenvervoer

Doel van het project:
De Topsector Logistiek wil samen met Rail Cargo Information
Netherlands het energieverbruik per container, ton, of andere vervoerde eenheid
in kaart brengen, op basis van individuele relaties. Railistics is daarom benaderd
om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. De concrete onderzoeksvraag is: Ga na
in hoeverre stakeholders in logistieke dienstverleners in het
spoorgoederenvervoer data over het energieverbruik per container, ton, of
andere eenheid willen delen op het niveau van de individuele transportrelatie
en, als dat alleen op een hoger niveau mogelijk is, of dat voldoende inzicht
biedt.

Inhoud van het project:
Eerst zijn de spoorvervoerketens beschreven door de activiteiten
te onderscheiden waarin energie verbruikt wordt. Deze zijn in kaart gebracht
voor drie soorten spoorvervoer: intermodaal vervoer, vervoer met bulktreinen,
en vervoer met wagenlading. Vervolgens is de marktstructuur geanalyseerd om te
bepalen in welke mate spoorwegbedrijven stroom duurzaam inkopen. Als laatste
zijn verschillende stakeholders (goederenvervoerders, terminals en verladers) benaderd
om te bepalen in hoeverre er medewerking kan worden verwacht van partijen in
binnen- en buitenland omtrent datadeling.

Resultaat van het project:
In een korte rapportage zijn de resultaten van de
haalbaarheidsstudie gepresenteerd en zijn een aantal conclusies getrokken,
inclusief aanbevelingen. Het rapport concludeert dat spoorgoederenvervoerders op
dit moment om diverse redenen er niet aan toe zijn om data over stroomverbruik te
delen. Daarnaast zijn een aantal Nederlandse en Duitse intermodale terminals bereid
deel te nemen aan een gezamenlijk project voor data-uitwisseling. Tot slot onderkent
de (spoorvervoer)markt de trend dat er een groeiende behoefte is aan
transparantie over de mate van duurzaamheid van de logistiek: verladers en
terminals lijken voorop te lopen in dit bewustzijn, waarschijnlijk omdat zij
dichter bij de klant staan.