Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Gebruik AERIUS voor Stikstofdepositie Natura2000 in de Bouw

Aanmelden voor

Gebruik AERIUS voor Stikstofdepositie Natura2000 in de Bouw

Doel van het
project:

Initiatiefnemers
die projecten of plannen wil uitvoeren zoals het aanleggen van wegen, bouwen
van woningen en uitbreiden van fabrieken moeten voor een vergunningsaanvraag
aantonen dat geen extra stikstofneerslag (depositie) plaatsvindt op Natura-2000
gebieden. Er is wettelijk bepaald dat dit moet worden aangetoond middels een
berekening met rekeninstrument AERIUS, in beheer van het RIVM. Het doel is om,
met behulp van dit instrument, de bepaling van stikstofemissie en -depositie
als gevolg van bouwprojecten te verfijnen.

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in het gebruik van het rekeninstrument AERIUS voor stikstofneerslag bij
Natura-2000 gebieden. Het
uitvoeren van een AERIUS-berekening is maatwerk en vergt inhoudelijke kennis
van zaken, met name voor het bepalen van de modelinvoer voor de realisatiefase
(bouwfase). Ook maakt het groot aantal variabelen de invoer foutgevoelig. De
gebruiker voert informatie in over het verwachte bouwjaar, aanvoerroute van
materiaal, materieel en personeel, het aantal belaste en onbelaste uren van
mobiele werktuigen, het brandstofverbruik van deze werktuigen, en meer. Om inzicht
te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van AERIUS zijn in
dit onderzoek interviews afgenomen met 23 gebruikers van dit instrument.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
adviesrapport worden gepresenteerd als observaties
en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief. Eerst wordt inzicht gegeven in wat de verschillende
gebruikersgroepen van AERIUS zijn. Vervolgens wordt toegelicht hoe de
gebruikers de AERIUS calculator gebruiken; met welk doel zetten ze de calculator
in, hoe bepalen ze de invoerwaardes, en wat wordt er vervolgens met de output
gedaan. Verder zijn uit de gesprekken diverse verbeterrichtingen naar voren
gekomen. Deze worden toegelicht, daarnaast wordt ook besproken hoe deze vraag
naar verbetering al door de verschillende marktpartijen is ingevuld met
aanvullende tools en templates.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name de publieke sector die het AERIUS instrument beheert
en/of beschikbaar stelt voor gebruikers in de bouwsector.