Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Voetgangersbeleving in de openbare ruimte

Aanmelden voor

Voetgangersbeleving in de openbare ruimte

Doel van het project:
Naarmate steden verdichten, groeit de vraag naar openbare
ruimte. De openbare ruimte is echter beperkt, wat leidt tot drukte,
concurrentie en conflicten tussen verschillende gebruikers. De voetgangersbeleving
wordt daardoor helaas het meest getroffen. De druk op de openbare ruimte kan
negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid, zoals verminderde
toegankelijkheid, veiligheidsproblemen en minder mogelijkheden voor sociale
interactie. Daarom is in dit project de voetgangersbeleving in vijf steden
geëvalueerd op basis van 13 essentiële prestatie-indicatoren (KPI’s), met als
doel het in kaart brengen van de huidige beleving in de openbare ruimte.

Inhoud van het project:
De scope van het studiegebied omvat de milieuzones van vijf
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag). De 13 KPI’s
zijn ingedeeld in vier grote thema’s: drukte, veiligheid, serviceniveau en
fysieke beleving. De drukte is beoordeeld door de verhouding van de aan
voetgangers toegewezen ruimte te berekenen. De veiligheid is beoordeeld aan de
hand van onder andere het aandeel van de voetgangersgebieden dat zichtbaar is
vanuit multifunctionele gebouwen, en de aanwezigheid van verkeersremmende
installaties. Het serviceniveau is beoordeeld aan de hand van de verhouding
tussen basisvoorzieningen en gebiedsoppervlakte, en de aanwezigheid van
straatmeubilair. De fysieke beleving is beoordeeld aan de hand van indicatoren
zoals het percentage bomen, de gemiddelde hittestress gedurende het jaar, de
gemiddelde geluidsniveaus en de concentratie van luchtverontreinigende stoffen.

Resultaat van het project:
Het project heeft geresulteerd in een aantal factsheets met
informatie over elk thema, inclusief context, het belang en de impact op de
voetgangersbeleving. Deze factsheets bevatten ook mogelijke subvragen, de voor
de beoordeling gebruikte gegevensbronnen en de belangrijkste inzichten uit de
analyse. Daarnaast zijn de resultaten van de analyse visueel weergegeven door
middel van kaarten en grafieken, die de beschreven inzichten benadrukken.