Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Outlook ontwikkeling stadslogistiek 2035

Aanmelden voor

Outlook ontwikkeling stadslogistiek 2035

Doel van het project:

Een decompositie van de stedelijke logistiek met onderscheid
in segmenten (zoals uitgezet in de Outlook City Logistics 2017) is van belang,
omdat deze segmenten zich verschillend ontwikkelen en op andere manieren
beïnvloed worden door stedelijke ontwikkelingen. Dit leidt er ook toe dat er
gericht beleid nodig is voor elk van deze segmenten. Voor verdere detaillering
van de ontwikkelingen per segment heeft de Topsector Logistiek aan TNO gevraagd
om twee hoofdvragen te beantwoorden: (i) Hoe ontwikkelen de diverse
stadslogistieke segmenten zich tot 2035 op basis van demografische, economische
en beleidsmatige ontwikkelingen? (ii) Welke sturingsinstrumenten heeft een
gemeente vanuit beleid en wat is het handelingsperspectief voor ondernemers
naar alternatieve logistieke concepten op basis van de ontwikkelingen?

Inhoud van het project:

De eerste hoofdvraag wordt beantwoord op basis van
forecasting, waarbij er een inschatting wordt gemaakt van de ontwikkeling van
de verschillende segmenten. Eerst is op basis van de beschikbare data gekwantificeerd
wat de omvang van de stedelijke logistiek zal zijn in 2035 met een decompositie
naar de segmenten. Daarna is een overzicht gemaakt van het aantal en type
voertuigen met een verdeling over de segmenten. Vervolgens zijn de
verschillende factoren (trends / ontwikkelingen) die de organisatie en omvang
van stadslogsitiek beïnvloeden in kaart gebracht. Hiermee is de forecast in
2035 gekwantificeerd voor vier scenario’s.
De tweede hoofdvraag wordt beantwoord op basis van
backcasting, waarbij in kaart wordt gebracht hoe er kan worden gestuurd door de
gemeente, wat verschillende partijen kunnen en / of zouden moeten doen en wie
ze hiervoor nodig hebben. Zo kunnen de mogelijke uitkomsten, zoals die in de
scenario’s zijn uitgewerkt, een andere richting gegeven worden met een minimale
impact op de stedelijke omgeving, het klimaat én bedrijfsvoering van de
bedrijven in de segmenten.

Resultaat van het project:

Het eindrapport presenteert de resultaten van het onderzoek.