Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Inspiratieboek ‘toekomstige openbare ruimte ’

Aanmelden voor

Inspiratieboek ‘toekomstige openbare ruimte ’

Doel van het project
In historische of sterk verdichte centrumgebieden neemt de druk op de openbare ruimte toe. Dit wordt veroorzaakt doordat aan de ene kant de vraag toeneemt. Er maken meer en verschillende type voertuigen en diensten gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door de transitie van stadsbevoorrading van grote naar kleinere en lichtere voertuigen. Anderzijds blijft het aanbod van de ruimte beperkt. De beschikbare oppervlakte kan niet worden vergroot en kan zelfs in sommige situaties afnemen. De problematiek van schaarse ruimte is bekend bij beleidsmakers en experts. Maar nergens vindt een integrale afweging plaats, laat staan dat nagegaan is, welke elementen dan noodzakelijk zijn in deze integrale afweging. Dit inspiratieboek is bedoeld om alle disciplines uit te nodigen om dit onderwerp permanent op onze onderzoekagenda’s te zetten. En het gesprek te voeren over de keuzes die gemaakt moeten worden.

Steden willen dus inzetten op een andere inrichting van de openbare ruimte, waarbij zij onderzoeken hoe de openbare ruimte wordt verdeeld en wie wanneer toegang tot de stad heeft. Hierbij is een integrale afweging van belang, waarbij ook concrete consequenties kunnen worden afgewogen, zoals de impact op drukte, veiligheid, servicegraad, kosten en beleving.

Inhoud van het project
De problematiek van schaarse ruimte is bekend bij beleidsmakers en experts. Er wordt vanuit diverse disciplines nagedacht over toekomstbestendige ontwerpen van onze ruimte. Dit wordt vaak wel vanuit één/twee disciplines benaderd. Het is vaak een stedenbouwkundige insteek waarin groen/beleving centraal staat, of een verkeerskundig vraagstuk waarin mobiliteit/parkeren het meest bepalende element is. Maar nergens vindt een integrale afweging plaats, laat staan dat nagegaan is, welke elementen dan noodzakelijk zijn in deze integrale afweging.

Resultaat van het project
Dit inspiratieboek is bedoeld om alle disciplines uit te nodigen om dit onderwerp permanent op onze onderzoekagenda’s te zetten. En het gesprek te voeren over de keuzes die gemaakt moeten worden. Want één ding is duidelijk geworden: niet alles past meer in de openbare ruimte.