Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

White paper en case study Carbon Added Accounting

Aanmelden voor

White paper en case study Carbon Added Accounting

Carbon Added Accounting (CAA)™ is een boekhoudkundig kader voor Carbon Footprint Accounting en Carbon Circularity Accounting in complexe toeleveringsketens.
– For English version see below – 

Bedrijven hebben meerdere drijfveren om hun registratie en boekhouding te verbeteren als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Het toegenomen bewustzijn van de gevolgen voor klimaatverandering heeft bij bedrijven de wens gecreëerd om klanten en overheden inzicht te kunnen geven in hun metingen die bewijs leveren voor de vermindering van broeikasgas-emissies. Overheden zijn begonnen met het stellen van een prijs op emissies, zoals een rechtstreekse belasting of meer indirect in een handelsverdrag zoals ETS, of in regelgeving met betrekking tot het brandstofverbruik van voertuigen.

Nationale reductieprogramma’s en doelstellingen voor broeikasgas-emissies (zoals het Nederlandse ‘Klimaatakkoord 2019’) worden ontwikkeld en omgezet in meer gedetailleerde wet- en regelgeving. Onderdeel van het Nederlandse ‘Klimaatakkoord 2019’ is de specifieke vraag naar de ontwikkeling en introductie van CFA in ketens (paragraaf C.3.4.6).

De European Green Deal stelt een ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ voor als een systeem om beslissingen over de toeleveringsketen in mondiale toeleveringsketens te beïnvloeden.

De mogelijkheden om emissies in deze toeleveringsketens te belasten, worden onderzocht. In 2018 publiceerde CE Delft een gedetailleerde studie over “External Costs Charge, A policy instrument for climate change mitigation”, waarin de mogelijkheden en gevolgen van belastingheffing op emissies in mondiale toeleveringsketens werden verkend. Uit dit rapport blijkt dat het huidige internationale handelsrecht (WHO-regelgeving) de mogelijkheden beperkt om een dergelijke externe kostenheffing door te voeren. Een breed geïmplementeerde CFA-toepassing in toeleveringsketens -die de kosten van monitoring en auditing verlaagt- kan een deel van de oplossing zijn voor dit ingewikkelde vraagstuk. Een dergelijke toepassing kan ook de aanleiding zijn van de wijziging van de WHO-regels om de druk om klimaatveranderingen te verzachten.

De white paper gaat niet in op belastingkwesties; de nadruk ligt op een praktische implementatie van de registratie en boekhouding van de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) in toeleveringsketens. Genoemde methodiek is getest bij een kleine bierfabrikant. De resultaten laten zien dat de implementatie zeer haalbaar is.

De volgende stappen zijn:

  • Ontwikkelen van het e-CMR-dataformat voor het ondersteunen van operationele integratie
  • Uitbreiden aantal testen in de praktijk bij verschillende toeleveringsketen
  • Ontwikkelen van twee aanvullende whitepapers over auditing en “circularity tracking systems”

Bekijk hier: The white paperCarbon Footprint Accounting Casus

———————————————————————————————-

Carbon Added Accounting (CAA)™ is a practical accounting framework for Carbon Footprint Accounting and Carbon Circularity Accounting in complex supply chains.

There are multiple drivers for companies to improve their practice of recording and accounting of greenhouse gas (GHG) emissions.

The increased awareness of the impact on climate change has created the desire to be able to prove to customers and governments their performance in measuring and reducing GHG-emissions.

Governments have started to put a price on emissions, be it as a straightforward tax or more indirect in a trading scheme like ETS, or regulations regarding vehicle fuel efficiency.

National GHG emissions reduction programs and targets (such as the Dutch “Klimaatakkoord”, 2019) are being developed and converted into more detailed regulations and laws. Part of the Dutch Klimaatakkoord is a specific demand for the development and introduction of CFA in supply chains (paragraph C.3.4.6).

The European Green Deal proposes a Carbon Border Adjustment Mechanism as a mechanism to influence supply chain decisions in global supply chains.

The possibilities to tax emissions in supply chains are being investigated. In 2018 CE Delft published a detailed study on “External Costs Charge, A policy instrument for climate change mitigation”, exploring the possibilities and ramifications of taxation of emissions in global supply chains. The report shows that current international trade law (WHO-rules) limits the possibilities to implement such an external costs charge. A widely implemented CFA practice in supply chains, that reduces the cost of monitoring and auditing may be part of a solution for this conundrum. Such a practice may also be the trigger for modification of WHO rules as the pressure to mitigate climate change rises.

The white paper does not explore or consider taxation issues: the focus is on a practical implementation of recording and accounting of greenhouse gas (CO2e) emissions in supply chains.

The methodology has been tested in practice with a small beer manufacturer. The results show that the implementation is very feasible.

The next steps are:

  • Developing the extensions in the eCMR dataformat to support operational integration
  • More tests in practice in different supply chains
  • Development of two additional whitepapers on auditing and circularity tracking systems

The white paper
Carbon Footprint Accounting Casus