Werken bij

Projectmanager Duurzame Bouwlogistiek voor Gemeentes

Connekt

De Stichting Connekt is een publiek-private netwerkorganisatie, met leden die betrokken zijn bij alle publieke en private aspecten van personenmobiliteit en logistiek. Het doel van het netwerk is om vernieuwingen in deze sectoren te ontwikkelen en te stimuleren die een gezamenlijke aanpak vereisen.

Connekt heeft een Raamovereenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het verrichten van intermediaire diensten. Daar valt bijvoorbeeld de opdracht onder om het programmabureau voor de Topsector Logistiek in te vullen, of ondersteuning te leveren bij de realisatie van het Klimaatakkoord.

De aanvraag betreft het vervullen van een tijdelijke deeltijd-rol als projectmanager duurzame bouwlogistiek gemeentes. De rol wordt vervuld onder aansturing van de programmadirectie Duurzame Mobiliteit van IenW. Naar verwacht is de looptijd van juli 2020 tot juli 2021, met een bezetting van gemiddeld 2,5 dagen per week. Deze looptijd kan mogelijk verlengd worden tot eind 2021.

Programmadirectie Duurzame Mobiliteit

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit (IenW) geeft invulling en uitvoering aan het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het bronbeleid op het gebied van wegvoertuigen en brandstoffen voor alle transportmodaliteiten (EU-regelgeving).

Context

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat “de Rijksoverheid randvoorwaarden creëert binnen de regelgeving zodat steden kunnen sturen op groen bouwverkeer en de inzet van zero-emissie bouwmachines”. Met groen bouwverkeer wordt bedoeld logistiek met veel minder tot geen emissies per eenheid lading die vervoerd moet worden, en minder overlast door minder bewegingen.

De reeds door de Topsector Logistiek gepubliceerde handreiking duurzame bouwlogistiek voor gemeentes geeft inzicht in de wettelijke handvaten aan gemeentes om (zowel nu, als na implementatie van de Omgevingswet) in het hele proces van gebiedsontwikkeling tot en De reeds door de Topsector Logistiek gepubliceerde handreiking duurzame bouwlogistiek voor gemeentes geeft inzicht in de wettelijke handvaten aan gemeentes om (zowel nu, als na implementatie van de Omgevingswet) in het hele proces van gebiedsontwikkeling tot en met de daadwerkelijk bouw invloed uit te oefenen.

De bedoelde invloed is gericht op:

  • het inbouwen van doelen en incentives in het hele proces, gericht op de gebiedsontwikkelaars, projectontwikkelaars en aannemers om te kiezen voor duurzame oplossingen met weinig overlast
  • op een manier dat dit een integraal onderdeel wordt van alle individuele vergunningverleningen (van bouw tot verkeer), en op die manier van de aanbestedingen die private partijen doen om de werkzaamheden uit te voeren
  • zodat in de keuze van de beste oplossing deze aspecten integraal meegewogen worden, en dus ook betaald worden
  • op een manier dat gemeentelijke en provinciale diensten de handhaving kunnen uitvoeren en de resultaten kunnen monitoren.

Doelstelling

Het implementeren van de handreiking vraagt procesinnovatie binnen gemeentes. Het doel

is om via een beperkt aantal concrete voorbeeldprojecten, in gemeentes die daarvoor open staan, aan te tonen dat dit proces werkt en wat daarvoor nodig is. Dat omvat ook het realiseren van best-practices en voorbeelden uit de praktijk.

Rol bouwlogistiek projectmanager

• Via onder meer het SPES-kanaal ruchtbaarheid te geven aan dit voornemen

• Minimaal tien gemeentes warm te maken om concreet in de praktijk aan de slag te gaan

• Een concreet project te definiëren met hen in hun gemeente

• Het proces binnen de gemeentes te ondersteunen, aan te jagen en te stimuleren

• Organiseren van ervaringssessies tussen gemeentes

• Problemen die ontstaan helpen op te lossen

• De lessen die geleerd worden op te halen ter verspreiding middels een toegankelijke rapportage (gebruik van tekst en beeld/infographics)

• Onder meer via het SPES-kanaal ervaring delen, minimaal 1 maal tussentijds

Profiel

• Zelfstartend, vindingrijk, communicatief goed

• Ervaring met het werk van overheden

• Ervaring met gebiedsontwikkeling of bouw (woningen/utiliteit, in gemeentes)

• HBO+, met ervaring (5-10 jaar)

Selectie

In uw aanbieding worden de volgende gegevens verwacht:

1. C.v. van de persoon

2. Bewijzen van relevante ervaring in projectmanagement, specifiek op het gebied van gebiedsontwikkeling of bouw (woningen/utiliteit, in gemeentes)

a. maximaal 3 bewijzen,

b. maximaal 2 pagina’s A4 per stuk

3. Mate van kennis en ervaring met de inhoudelijke aspecten van deze rol (bouwlogistiek)

3 a. Hetzij in de vorm van een essay (maximaal 2 pagina’s), hetzij in de vorm van projectreferenties

i. maximaal 2 referenties

ii. maximaal 2 pagina’s A4 per stuk

4. Prijs (uurtarief)

De selectie vindt eerst plaats op basis van de ingestuurde bewijzen en daarna op basis van een interview waarin de persoon een toelichting kan geven op 2. en 3. Het interview zal zijn met maximaal 4 personen, die op basis van de ingestuurde bewijzen het beste scoren op een preselectie op basis van dezelfde criteria als de gunning. Na het interview kunnen de scores bijgesteld worden.

De gunning is op basis van:

1. Relevante ervaring in projectmanagement, specifiek op het gebied van

gezinsontwikkeling of bouw (woningen/utiliteit, in gemeentes)

a. 50 punten maximaal

2. Mate van kennis en ervaring met de inhoudelijke aspecten

a. 25 punten maximaal

3. Prijs

a. 25 punten maximaal

De formule voor bepalen van punten voor prijs is gebaseerd op Het Laagst Aangeboden

Tarief (LAT).

Elke kandidaat heeft een AT (Aangeboden Tarief). De laagste AT is de LAT.

De score is ((LAT)/ (AT)) *((LAT)/ (AT)) * (aantal punten maximaal te halen met prijs).

Als voorbeeld: als de LAT 90 is en de AT 100, dan is het aantal punten 0,9 * 0,9 * 25.

Planning

De tijdlijn die wordt gehanteerd door de opdrachtgever is als volgt:

• Indiening voorstellen: uiterlijk 25 juni 2020

• Beoordeling en gunning 29 juni 2020

• Start project : bij voorkeur op 1 juli 2020, maar niet later dan 15 augustus 2020