Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Vijf consortia ontvangen financiering uit de Call Transitie duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer

Aanmelden voor

Vijf consortia ontvangen financiering uit de Call Transitie duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer

Vijf consortia ontvangen financiering uit de Call Transitie duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer

Vijf consortia die bijdragen aan de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer ontvangen een totaalbudget van 4 miljoen aan financiering. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar. In dit bericht leest u meer over de projecten en hun doelstellingen.

20 december 2022

Leestijd ± 3 minuten

De onderzoeksprojecten dragen bij aan de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer en daarmee aan de maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en bereikbaarheid (verhoging beladingsgraad, minder voertuigkilometers, minder CO2-emissie).

De call voor proposals werd ontwikkeld en uitgeschreven door TKI Dinalog voor het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (Uitvoeringsprogramma 2021-2023 – Topsector Logistiek – TKI Dinalog, Logistiek en goederenvervoer in 2050) en de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren.

Gehonoreerde projecten

Met een totaalbudget van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geven deze projecten invulling aan het onderzoeksdeel van de Topsector Logistiek voor de periode 2022-2026. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

COMPOSE 3.0

Frans Cruijssen, Tilburg University

Het project Compose 3.0 beoogt te onderzoeken hoe menselijk gedrag, gewoonten, voorkeuren en drijfveren van invloed zijn op de transities naar onder andere duurzame logistiek en hoe deze omgebogen kunnen worden. Waar eerder in Compose 1 en 2 gericht werd op het beter begrijpen van gedrag in het tot stand komen van samenwerkingen in een afgebakende groep van logistieke samenwerkingspartners, richt Compose 3 zicht juist op het bevorderen en bestendigen van samenwerking binnen het Nederlandse logistieke systeem als geheel. Hiertoe worden met uitgebreide experimenten met het CentERdata LISS-panel karakteristieken met groepen en personen bepaald hoe een bepaalde groep benaderd moet worden, dit wordt vervolgens mensgericht toegepast op de logistieke sector.

Decentralized distribution: disrupting change in the logistics sector

Ivo Adan, Eindhoven University of Technology

Het project ‘Decentralized distribution – disrupting change in the logistics sector’ beoogt een roadmap te ontwikkelen om het eerste concept en de noodzakelijke stappen te laten zien om een transitie van een centraal logistiek netwerk naar een decentraal logistiek netwerk mogelijk te maken. Een dynamisch multi-actor systeem met een decentrale coordinator agent zal ontworpen worden, gevoed door uitgebreide realtime data van retailers, algoritmen en AI en met use cases mogelijke scenario’s en simulaties om verschillende ontwerpen, beleidsmaatregelen en andere scenario’s te analyseren.

LINCIT – Transitioning to a Circular Business Ecosystem

Néomie Raassens, Eindhoven University of Technology

Het project LINCIT (LINear to CIrcular Transition) richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzichten en tools voor het begeleiden van bedrijven met een lineaire supply chain naar een circulair bedrijfsecosysteem, en de bijbehorende logistieke en operationele processen te organiseren. Het project bestudeert de transitie naar een circulaire economie als kern van de duurzaamheidstransitie vanuit een ecosysteemperspectief. De projectopzet is op basis van een Living Lab met drie use case clusters: (1) herbruikbare verpakkingen en transportartikelen, (2) servitization en remanufacturing en (3) circulaire kunststoffen.

LogiCELL – Logistics in the Circular Economy Living Lab

Renzo Akkerman, Wageningen University & Research

Het project ‘LogiCELL – Logistics in the Circular Economy Living Lab’ beoogt het verder ontwikkelen van de organisatie van circulaire netwerken voor hergebruik en recyclage en de planning van hun logistieke operaties. LogiCELL bouwt voort op eerder onderzoek (LogiCE) en richt zich op welke logistieke grondvormen voor bepaalde omgevingen voor een circulaire economie werken. Praktijkcases zoals hergebruik van zonnepanelen, de transitie naar herbruikbare kunststoffen en de verzameling en waardering van verbruikt koffiedik worden vertaald naar generieke inzichten en beleidsimplicaties.

CILOLAB 2.0

Hans Quak, TNO

De doelstelling van CILOLAB 2 is de stedelijke logistiek anders te organiseren en in het bijzonder op de mogelijkheden die een hub / ontkoppelpunt biedt om bestaande patronen te veranderen om emissieloos vervoer mogelijk te maken, de beschikbare technologie beter te benutten en om het aantal voertuig-bewegingen in de stad (en daarmee overlast) terug te dringen. Dit wordt beoogd door het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke oplossingen vanuit een innovatie ecosysteem waarbinnen kennisinstellingen en logistieke bedrijven samen aan innovaties werken op een fysieke locatie (City Logistics Innovation Campus, CLIC), gericht initieel op cases in food, bouw en 2-man delivery. CILOLAB 2 adresseert verschillende componenten zoals energie, data, mens, context (inzet van) materieel voor de afhandeling van logistieke stromen en (gedeelde) diensten hier omheen.