Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Vierde aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar binnenvaart en shortsea

Aanmelden voor

Vierde aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar binnenvaart en shortsea

Vierde aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar binnenvaart en shortsea

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft zich ook de komende jaren samen met de provincies, Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie inzetten voor een blijvende modal shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg. Op 8 september 2023 is hiertoe een vierde aanbesteding gepubliceerd op TenderNed t.w.v. EUR 2.500.000.

12 september 2023

Leestijd ± 4 minuten


Met deze vierde aanbesteding is nu ook de mogelijkheid van shortsea toegevoegd voor corridor zuid, ofwel voor (delen van) het traject Amsterdam – Haven van Rotterdam – richting Gent of Antwerpen (tot de Belgische grens). Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is een modal shiftmaatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van structurele verplaatsing van goederenvervoer van de weg naar water en spoor. Verladers die overwegen om van transport over water gebruik te maken, hebben behoefte aan voorspelbaarheid en een relatief hoge frequentie van afvaarten: dat geeft de combinatie van flexibiliteit, betrouwbaarheid en concurrerende prijs die nodig is om hen over te halen.

Dagelijks 1.400 vrachtwagens van de weg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet daarom de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg is ook belangrijk omdat de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal laten toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2021-2025 willen de betrokken partijen op de corridor oost (Rotterdam-Arnhem/Nijmegen), corridor zuid-oost (Rotterdam – Venlo/Maastricht) en corridor zuid (Amsterdam – Haven van Rotterdam – richting Gent of Antwerpen (tot de Belgische grens) dagelijks 2.800 TEU van de weg te ‘shiften’ naar water. Dat betekent dagelijks 1.400 vrachtwagens minder op de weg.

Start aanbesteding

Op 8 september 2023 is daartoe een vierde aanbesteding gepubliceerd op TenderNed. Deze is erop gericht om het aanbod over watertransport structureel te vergroten en deze blijvend in stand te houden: bestaande lijndiensten die de capaciteit en frequentie opvoeren, of nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en dan uitgroeien. Het doel is expliciet om additionele lading van de weg af te halen of te voorkomen dat nieuwe lading over de weg wordt vervoerd, niet om een verschuiving binnen de al bestaande stroom over water of spoor te realiseren. Bij de eerdere aanbestedingen in 2021, 2022 en 2023 zijn inmiddels tien concessies gegund voor in totaal achttien lijndiensten.

De aanbesteding leidt tot een aantal partijen die een driejarige concessie krijgen waarbij de onrendabele top – die een gevolg is van het voorlopen van het aanbod op de vraag – financieel gecompenseerd wordt. Deze opdracht is bedoeld voor binnenvaart- en zee terminals en/of binnenvaart en/of shortsea operators en voor consortia waar partijen zich gezamenlijk inzetten voor het resultaat.

De percelen zijn als volgt:
Perceel I: Traject Haven van Rotterdam – Arnhem / Nijmegen (corridor oost),
Perceel II: Traject Haven van Rotterdam – Venlo / Maastricht (corridor zuid-oost), en
Perceel III: Traject Amsterdam – Haven van Rotterdam – Gent/Antwerpen (corridor zuid).

De maximale te vergeven waarde per perceel is:

  • Perceel I (corridor oost): Eén of meerdere concessieovereenkomsten met een totale maximale opdrachtsom voor in totaal van EURO 500.000 inclusief BTW. De maximale opdrachtsom per gunning is een bedrag van Euro 500.000 inclusief BTW.
  • Perceel II (corridor zuid-oost): Eén of meerdere concessieovereenkomsten met een totale maximale opdrachtsom voor in totaal van EURO 1.000.000 inclusief BTW. De maximale opdrachtsom per gunning is een bedrag van Euro 500.000 inclusief BTW.
  • Perceel III (corridor zuid): Eén of meerdere concessieovereenkomsten met een totale maximale opdrachtsom voor in totaal van EURO 1.000.000 inclusief BTW. De maximale opdrachtsom per gunning is een bedrag van Euro 500.000 inclusief BTW.

Men kan voor één of meerdere percelen een separate inschrijving verrichten. En aangezien corridor zuid ook is te realiseren met een shortsea verbinding (niet zijnde estuaire vaart), is shortsea in deze aanbesteding als mogelijkheid toegevoegd voor dit perceel.

Planning van de aanbesteding

De Europese aanbesteding volgt onderstaande planning. 

Tips voor de aanbesteding

Belangrijk is te realiseren dat een Europese aanbesteding niet voor iedere marktpartij ‘gesneden koek’ is. Daarom wordt aanbevolen om hulp in te roepen van personen of partijen met kennis van aanbestedingen om te voorkomen dat onbedoeld een inschrijving wordt gedaan die niet voldoet aan de (formele) vereisten en door de beoordelaars terzijde moet worden gelegd. Dergelijke hulp bleek ook bij de aanbestedingen in 2021, 2022 en 2023 een belangrijke succesfactor in het verkrijgen van een concessieovereenkomst.

Let daarbij goed op het behalen van de (fatale) termijnen zoals aangegeven in de planning.

Vraag tevens (tijdig) het juridisch voucher aan om de uiteindelijke inschrijving – voor indiening – kosteloos te laten toetsen op de vormvereisten. Hier wordt nadrukkelijk geen inhoudelijke beoordeling gedaan, maar wordt kosteloos bekeken of aan alle vormvereisten is voldaan.

Informatiebijeenkomst 
Op vrijdag 15 september a.s. zal voor geïnteresseerde bedrijven tussen 10:00 en 11:00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich hiervoor tot 14 september a.s. via MSR@Connekt.nl kosteloos aanmelden.