Vereenvoudiging wet- en regelgeving

In het cluster Vermindering Wet- en Regelgeving ligt het huidig accent op de digitalisering van de overheid (eOverheid) in goederenvervoer, zodat de uitrol van digitale transportdocumenten mogelijk wordt. Het gaat daarbij niet zozeer om business to business (NLIP), maar meer over de informatievoorziening van business naar overheid, tussen overheden onderling en van overheid naar bedrijven.

Tot medio 2017 was de basis van de activiteiten van dit cluster gelegen in de werkzaamheden in de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR-L). In MAR-L werkten van 2014-2017 de departementen en inspectiediensten, de verladersorganisatie evofenedex, TLN en andere brancheorganisaties samen aan betere regelgeving en slimmere uitvoering van wet- en regelgeving. Er waren vijftig knelpunten benoemd vanuit het Actal-advies, de EVO Top Tien 2013 en regeldruk knelpunten van Air Cargo Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Op 11 oktober 2017 rapporteerde de minister van IenW aan de Tweede Kamer over de afronding van MAR-L. In die rapportage wordt melding gemaakt dat uiteindelijk 47 van de 50 geïdentificeerde knelpunten zijn opgelost of er is een duurzame oplossing gevonden in een regulier overleg tussen overheid en bedrijfsleven. In samenwerking met de Topsector Logistiek worden enkele knelpunten verder uitgewerkt, waarvan twee knelpunten in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Eén knelpunt – stimulering gebruik digitale transportdocumenten – haakt aan bij het NLIP.

Nieuws Vereenvoudiging wet- en regelgeving