Synchromodaal Transport

Synchromodaliteit is het optimaal benutten van de verschillende modaliteiten in een geïntegreerde vervoersoplossing. Dat kan op corridors en in regio’s waar voldoende ladingaanbod is, zodat hoogfrequent vervoer via (alle) modaliteiten kan plaatsvinden. Synchromodaliteit is multimodaal vervoer waarbij de modaliteiten naast elkaar worden ingezet en de inzet afhangt van de beschikbaarheid van de infrastructuur en de eisen die aan de lading worden gesteld (bijvoorbeeld gewenst tijdstip van ontvangst). Dat wordt belemmerd doordat de verschillende modaliteiten fundamenteel verschillen in juridische status, boekingsproces en vervoersprestatie.

Synchromodaliteit zorgt ervoor dat de groei van het goederenvervoer kan worden opgevangen, waarbij de modaliteiten weg- binnenvaart- en railtransport als een integraal systeem worden ingezet. Zo ontstaat een flexibele en robuuste oplossing met een betere benutting van de capaciteit van de vaar- en voertuigen en de infrastructuur. Ook wordt de infrastructuur voor wegtransport ontlast.

Het programma waarbinnen synchromodaliteit gestimuleerd wordt heet Lean & Green Off-Road. Dit programma maakt onderdeel uit van het actieprogramma Lean & Green Europe, dat in Nederland mogelijk wordt gemaakt en uitgevoerd door de Topsector Logistiek en Connekt. Het doel van Lean & Green Off-Road is het op gang brengen van de dialoog tussen verladers en vervoerders, om daarmee internationale logistieke corridors bloot te leggen en de mogelijkheden voor synchromodale vervoersoplossingen binnen deze corridors te verkennen en op gang te brengen. Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de WeConnekt-app voor corridors, en een juridisch kader ten behoeve van het opzetten van een synchromodale samenwerking.  Na de lancering in Polen van de eerste corridor van Lean & Green Off-Road en het volledig dekkende netwerk in Nederland wordt er gebouwd aan nieuwe corridors.

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het internationale aspect. Internationale corridors met voldoende volume (goederenstroom) en capaciteit (van de modaliteiten) lenen zich namelijk uitstekend voor synchromodaal transport. Maar ook nationale stromen met voldoende volume en capaciteit kunnen synchromodaal worden vervoerd.