Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Facilitaire Logistiek: Scenario’s voor reductie van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Aanmelden voor

Outlook Facilitaire Logistiek: Scenario’s voor reductie van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Deze Outlook heeft de facilitaire logistiek in steden als onderwerp. De facilitaire logistiek (functie) van een bedrijf of instelling omvat ‘alle vervoerstromen die ondersteunend zijn aan het primaire proces’. Dit betreft dan zowel de aanvoer van goederen, de afvoer van afval- en reststromen, het vervoer van onderdelen en onderhouds- en servicepersoneel. De facilitaire logistiek, als stadslogistiek segment, is echter veel omvangrijker en diverser, zeker als ook de grote variëteit aan services aan consumenten en in de openbare ruimte wordt meegenomen.

Bestelwagenritten

Deze Outlook is de eerste studie die dit segment op een gestructureerde wijze beschrijft en daarbij onderscheid maakt naar goederen, diensten, en verschillende logistieke grondvormen en kenmerken. Het gaat om het vervoer van goederen, personen, de levering van diensten en combinaties daarvan. Het segment beslaat een groot deel van alle bestelwagenritten, met overlap in de segmenten bouw en renovatie, horeca, en post & pakketten. Een deel van de ritten is bovendien ongepland en daardoor moeilijk beïnvloedbaar. Binnen deze scope is de inschatting dat meer dan 40% van alle bestelwagen- en ongeveer 15% van alle vrachtwagenritten in stedelijk gebied binnen dit segment plaatsvindt.

Scenario’s

Externe en stedelijke ontwikkelingen zijn in dit segment uiterst voelbaar, zoals de impact van corona op thuiswerken, toenemende stedelijke verdichting, ambitie voor CO2-reductie in de stedelijke logistiek en invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek,. Op basis van de belangrijkste trends en ontwikkelingen bestuderen we hoe de facilitaire logistiek er in 2030 uit kan zien en op welke manier de CO2-uitstoot en ruimtelijke impact gereduceerd kunnen worden. Dit uitgewerkt middels een aantal verschillende scenario’s voor drie cases: een grote instelling, een technische dienstverlener en een gemengde straat Per case is gekeken wat de vervoerstromen zijn, uitgedrukt in aantal ritten, stops, kilometers en CO2-uitstoot. Vervolgens is ingeschat welke verbetermaatregelen er per scenario relevant zijn en wat het potentieel voor verduurzaming in 2030 is. Uit deze cases is gebleken dat er voor de facilitaire goederenstromen nog potentie in bundeling en de toepassing van hubs zit, maar dat voor de grote variatie en omvangrijke servicelogistiek vooral ingezet moet worden op elektrificering van het bestelwagenpark.

Meer over de impact van facilitaire logistiek en deze scenario’s leest u in de Outlook:

Outlook Facilitaire Logistiek

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Facilitaire Logistiek zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek