Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Bouwlogistiek: Scenario’s voor reductie van vervoersbewegingen en CO2-uitstoot in de stad voor nieuwbouwprojecten in 2030

Aanmelden voor

Outlook Bouwlogistiek: Scenario’s voor reductie van vervoersbewegingen en CO2-uitstoot in de stad voor nieuwbouwprojecten in 2030

Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden de komende jaren geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen van met name zwaar vrachtverkeer met een grote diversiteit aan goederenstromen. De toelevering aan bouwprojecten is een complexe aaneenschakeling van veel direct en indirect betrokken partijen. De bouwsector heeft daardoor een substantieel aandeel in de CO2-uitstoot en andere negatieve effecten van het goederenvervoer binnen steden. Daarnaast heeft bouw-gerelateerd verkeer een grote impact op de schaars beschikbare ruimte in steden.

Inbreiding

De (verwachte) bouwlogistiek in steden zal zich de komende jaren vooral kenmerken door steeds meer inbreiding. Inbreiding is het bouwen binnen bestaande bebouwing. Inbreiding kan betrekking hebben op een kavel dat al bebouwd is, waarbij de bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, of er is sprake van het opvullen van lege plekken in de stad. Leveringen voor grootschalige nieuwbouwprojecten bestaan uit vele soorten en typen materialen. Ook het vervoer van materieel en personeel naar en vanaf de bouwplaats zorgen voor veel logistieke bewegingen in de bouw.

Scenario’s

In deze Outlook bestuderen we aan de hand van vier scenario’s hoe de logistiek rond grootschalige binnenstedelijke nieuwbouwprojecten er in 2030 uit kan zien en op welke manier de CO2-uitstoot en andere negatieve effecten gereduceerd kunnen worden. Meer over de impact van bouwlogistiek en deze scenario’s leest u in de outlook.

Outlook Bouwlogistiek

Emissieloze bouwlogistiek

Resultaten van de bestudeerde scenario’s laten zien dat veranderingen in het proces van toelevering aan bouwprojecten in steden aanzienlijke besparingen in ritten en emissies tot stand kunnen brengen. Met name de toepassing van bouwhubs in combinatie met ketenregie over bouwstromen in een stadsgebied resulteert in positieve effecten op het ruimtegebruik in steden. Elektrificatie van de bouwlogistieke voertuigvloot is in 2030 naar verwachting slechts gedeeltelijk gerealiseerd en de geplande ZE zones kunnen zorgen voor een hoge benutting van de schaars beschikbare ZE voertuigen. Daarvoor zijn technologische oplossingen zoals een control tower om de ketenregie goed te organiseren noodzakelijk.

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Bouwlogistiek zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek