Stadslogistieke Oplossingen

Stadslogistiek gaat over het goederenvervoer in de stad, zoals de bevoorrading van winkels en horeca, kantoren en instellingen, en bouwlogistiek. Bovendien richt Stadslogistiek zich met de Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) op het versnellen van de ontwikkelingen richting emissieloze stadslogistiek. Dit is expliciet gericht op CO2, maar levert ook een grote bijdrage aan reductie van NOx en fijnstof. 

Efficiënte stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van steden. Bij ongewijzigd beleid blijft stadslogistiek door hogere vraag en veranderende supply chains groeien, maar dreigt dit ten koste te gaan van onder andere bereikbaarheid en leefbaarheid in steden. Dit vraagt om een innovatieve aanpak van stedelijke logistiek. Een aanpak die actie- en toekomstgericht is, met minder voertuigbewegingen van zowel zwaar als licht (bestel)verkeer en met minder emissies. De Topsector Logistiek heeft zich hiervoor binnen dit thema ingezet.

Doel van dit thema binnen de Topsector was om concrete oplossingen te bedenken, onderzoeken en te testen voor nieuwe vormen van stadslogistiek met minder hinder en CO2-uitstoot. Binnen het thema stond een aantal actiegerichte projecten centraal. Binnen het project Urban Farming ging het bijvoorbeeld om B2C leveringen aan particulieren in de stad. Bij voorkeur vinden deze leveringen duurzaam plaats en tegen zo laag mogelijke kosten. Doel van het project was te onderzoeken op welke manier een lokaal, circulair opererend bedrijf de producten kan afzetten bij particuliere klanten en wat is dan de logistieke impact hiervan? In het project Verduurzaming Facilitaire Stromen was het doel om onderzoek te doen naar de inzet van publieke inkoopkracht om de doelen van de Green Deal ZES te bereiken.

Deze voorbeeldprojecten geven aan dat de projecten in dit thema alle tot doel hadden om bij te dragen aan concrete verbeteringen in de stadslogistiek. De inzichten zijn ook in andere situaties en steden bruikbaar, veelal als opmaat naar Zero Emissie Stadslogistiek.

Het toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft in overleg met de Werkgroep Afwegingskader Stedelijk Goederenvervoer allereerst besloten om een generiek afwegingskader voor stedelijk goederenvervoer te ontwikkelen. Dat betekent dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de scope van stedelijk goederenvervoer, de betrokken partijen en belangen, de onderdelen van het afwegingskader zelf en een lijst van maatregelen (mogelijk inclusief doel van die maatregelen). Aan het einde van het project is vanuit gemeenten en de logistieke keten de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In het project Op weg naar Ketenoptimalisatie in de Zorg is de huidige wijze van bevoorrading van zorglocaties geanalyseerd, en zijn alternatieven beoordeeld. Redenen zijn het willen bijdragen aan het verduurzamen van de leefomgeving en kunnen anticiperen op toekomstig beleid. De Hogeschool en het UMC van Nijmegen wilden facilitaire ladingstromen bundelen van en naar hun locaties. Doel van het project was met name gericht op het bundelen van facilitaire, logistieke stromen (catering, meubilair). De eventuele opzet van een hub voor dergelijke logistieke stromen kan inspiratie bieden voor projecten elders.

De doelstelling van het project Optimalisatie & Verduurzaming Logistiek was het in kaart brengen van de noodzakelijke randvoorwaarden om het wissellaadbakconcept in combinatie met de zero emissie Last Mile op te kunnen schalen voor de belevering van Coopwinkels. Aan de hand van de conclusies kon Coop bepalen of de inzet van een dergelijke wissellaadbak realistisch en wenselijk is. Hiervoor zijn aanpassingen in bijvoorbeeld routering benodigd.

Binnen het project Samenwerking Afvalinzameling is de wijze beschreven waarop de afvalinzamelaars van bedrijfsafval die de Green Deal ZES hebben ondertekend, samenwerking en bundeling van afvalstromen in binnenstedelijk gebied kunnen vormgeven om te komen tot zero-emissie verkeersbewegingen in de binnenstad. Door een bundeling van MKB-bedrijven en winkels, en de juiste financiering, is een pilot opgestart in Haarlem. De inzichten zijn bruikbaar in andere steden.

Het thema Stadslogistieke Oplossingen heeft als meerwaarde gehad dat handelingsperspectief wordt geboden aan bedrijven en overheden – veelal aansluitend op de Green Deal ZES – om aan de slag te gaan met concrete stadslogistieke verbeteringen, bijvoorbeeld in de zorgsector, facilitaire stromen en versdistributie. De projecten en oplossingen dragen bij aan de leefbaarheid van de stad en aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, kunnen voortborduren op de kennis en ervaring uit de uitgevoerde projecten.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING