Stadslogistiek - Overlast Verminderen

De druk op verschillende functies in de stad wordt steeds groter. Er moeten meer woningen worden gebouwd, functies vermengen en in het stedelijk centrum is de verblijfskwaliteit steeds belangrijker. Stadslogistiek is de verzamelterm voor het goederenvervoer in de stad, waaronder de bevoorrading van winkels, horeca, kantoren, instellingen, maar ook in toenemende mate rechtstreeks de consument. Om goederenvervoer in binnensteden te optimaliseren en de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken, is door de Topsector Logistiek onderzoek gedaan naar middelen die overlast als gevolg van stadslogistiek kunnen tegengaan. Tijdens verschillende stadslogistieke processen kan overlast ervaren worden. Denk hierbij aan (geluids)overlast door laden en lossen, uitstoot van CO2 en fijnstof, congestie, en andere verkeersconflicten. 

Door de toenemende vraag naar thuisbezorging, maar ook de groeiende consumptie in winkels en door bedrijven, groeit stadslogistiek nog steeds.

In het thema Overlast Verminderen heeft de Topsector Logistiek verschillende projecten ondersteund die eventuele overlast verminderen of wegnemen. Het doel van de projecten is om handvatten te bieden voor zowel bedrijven als overheden. Door middel van pilot studies zijn initiatieven in verschillende steden opgezet, om best practices te testen of te onderzoeken in hoeverre tijdens de bevoorrading van winkels stank- en geluidsoverlast ontstaat, en hoe dit vervolgens kan worden beperkt. Het in beeld brengen van activiteiten die overlast veroorzaken en het aandragen van handvatten om deze overlast te verminderen, biedt aanknopingspunten voor vergelijkbare overlastsituaties elders.

Doel was om door middel van pilots en haalbaarheidsonderzoeken handleidingen te ontwikkelen voor gemeentes, winkeliers en retailers. De projecten geven handelingsperspectief om overlast in (binnen)steden tijdens stadslogistieke processen in de toekomst te verminderen.

De projecten binnen het thema Overlast Verminderen bestaan voornamelijk uit praktijktests en pilots. Overeenkomstig is het feit dat alle projecten zoeken naar oplossingen of technieken voor het verminderen van overlast in binnensteden, als gevolg van stadslogistieke processen. 

In het project Monitor Stekker in de Grond is gestart met een flexibele horecadistributie en flexibel ruimtegebruik in de stad. Er is een handleiding opgesteld om tot de realisatie van speciale parkeerplekken te komen, en tegelijkertijd wordt gebruik en misbruik van deze plekken gemonitord met slimme technologie (in het voertuig en aan de kant van de weg). In het project Geluidsarm Lossen zijn proeven uitgevoerd door middel van geluidsmetingen, om zo te onderzoeken in hoeverre dagrand distributie haalbaar is. De proeven geven een realistisch beeld van het laden en lossen conform de gangbare praktijk.

Het project Stop & Drop was een initiatief met pilots in Utrecht en Maastricht, om er bij de bevoorrading van horeca voor te zorgen dat deze plaatsvindt met minder stank- en geluidsoverlast. Het terugdringen van emissies gaat hand in hand met de verhoging van de efficiëntie van de bevoorrading. 

Binnen het project Geleide Logistieke Stromen in de Stad is onderzocht welke verkeersmaatregelen nodig zijn om de stedelijke distributiestromen maximaal te faciliteren naar geclusterde laad- en losplekken. De haalbaarheid van een praktisch uitvoerbaar distributiecentrum is onderzocht aan de hand van het Verkeersmodel Amsterdam (VMA).

Verschillende vormen van overlast als gevolg van stadslogistieke processen worden door de belanghebbenden erkend. Door binnen het thema Stadslogistiek Overlast Verminderen onderzoek te laten doen naar waarheidsgetrouwe casussen en eenzelfde proef op onderling van elkaar verschillende plekken uit te voeren, heeft de Topsector Logistiek onderzocht in hoeverre nieuwe technieken bijdragen aan het verminderen van overlast. 

Het uitvoeren van waarheidsgetrouw onderzoek stond binnen dit thema centraal. Dit heeft geleid tot realistisch inzicht in actuele praktijken van laden en lossen en bruikbare alternatieven die zorgen voor minder overlast. De uitgevoerde onderzoeken en pilots bieden houvast voor het invoeren van dergelijke technieken elders in het land, waardoor op meerdere plekken overlast als gevolg van stadslogistiek (zoals bevoorrading, parkeren en geluidsproductie) kan worden verminderd.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING