Seamless Afhandeling

Het delen van digitale logistieke informatie tussen verschillende partijen is cruciaal om het logistieke ketens efficiënter en duurzamer te maken. Om veilig en efficiënt logistieke data met elkaar te kunnen delen moeten ketenpartijen op z’n minst goede afspraken hebben gemaakt onder welke voorwaarden ze data met elkaar delen. Deze afspraken worden vertaald in standaarden voor berichtenuitwisseling in logistieke ketens. Deze standaarden vormen een belangrijk hulpmiddel om flexibel in te kunnen spelen op steeds snellere trends en ontwikkelingen in de logistieke sector. Binnen het Thema Seamless Afhandeling ligt de focus op het creëren, delen en verspreiden van berichtenstandaarden in de logistiek.  Om succesvol standaarden te gebruiken is sectorbrede implementatie een voorwaarde. Om deze Seamless Afhandeling van berichten in de praktijk te faciliteren is het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) opgericht.

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een netwerk van publieke en private partijen dat tot doel heeft om data-uitwisseling tussen partijen in logistieke ketens mogelijk en makkelijk te maken, oftewel seamless af te handelen. De rol van NLIP binnen de Topsector is om die randvoorwaarden te creëren die partijen nodig hebben om data uit te wisselen, zowel binnen als buiten hun keten. Doel is om met de beschikbaarheid van standaarden zowel horizontale als verticale ketensamenwerking te bevorderen. Met name het delen van data tussen en met derde -nog onbekende- partijen is een voorwaarde voor (ketenbrede) logistieke innovaties. NLIP speelt hierin een faciliterende rol voor het logistieke bedrijfsleven. 

In de eerste jaren is door het NLIP voornamelijk geïnvesteerd in het ontwikkelen van standaarden, het op orde brengen van de basisinfrastructuur voor data en het op de kaart zetten van het belang van data delen, Om dit te realiseren heeft het NLIP zelf berichtenstandaarden ontwikkeld, zoals de iSHARE berichtenstandaard. Er zijn ook andere standaarden voor seamless afhandeling ontwikkeld, zoals Papierloos Transport (o.a. eCMR) en het OpenTrip Model, een ‘woordenboek’ voor het delen van data in de logistiek, waarmee partijen dezelfde taal spreken en dat ook de belangrijke verbinding legt met wegbeheerders en verkeersmanagement.  Meer recent en in de toekomst ligt de nadruk op de combinatie van data analytics en toepassing van standaarden in diverse logistieke sectoren. De uitdagingen liggen hier bij het toegankelijk maken van data analytics voor het MKB, het bruikbaar maken van ontwikkelde data analytics tools, het beschikbaar krijgen van laagdrempelige en betaalbare analysecapaciteit en het duidelijk communiceren over mogelijke business cases voor data-analyse.

Binnen het thema Seamless Afhandeling zijn verschillende initiatieven genomen op het gebied van data delen en gebruik van berichtenstandaarden.  De Stuurgroep NLIP heeft de focus gelegd op de realisatie en adoptie van het iSHARE berichtenstelsel , omdat zij daar grote resultaten van verwachtte. Een greep uit recente ontwikkelingen met iSHARE: ECT heeft een succesvolle start gemaakt met Portbase om vroegtijdig statusinformatie over lading te delen met behulp van iSHARE en Cargonaut past iSHARE toe voor het uitwisselen van data met partners in met name China en India ten behoeve van air cargo. Ook is iSHARE een sleutel in de berichtenuitwisseling voor last-mile delivery met boxen. De toonaangevende International Data Spaces Organisation (IDSA) heeft iSHARE opgenomen in haar architectuur en IATA (air cargo) gaat iSHARE meenemen in de ontwikkelingen met One Record.

Naast iSHARE is er ook gewerkt aan ontwikkeling van de Mainport Traffic Monitor, een gezamenlijk project van NLIP, 4C, HbR, TLN en Smartwayz heeft tot doel op de corridor haven Rotterdam – Brabant-Limburg met behulp van data delen efficiencywinst te behalen in het containervervoer tussen vervoerders, verladers, terminals, depots, wegbeheerders etc. De werkwijze wordt, met de inzet van Open TripModel en iSHARE, zo opgezet dat deze toepasbaar is voor andere regio’s, andere vormen van vrachtwagenlogistiek en andere modaliteiten. 

Portbase biedt met haar nieuwe innovatieomgeving dataservices aan (bijv. container status, ETA voorspeller, of voormeldservices), die derde partijen kunnen gebruiken om slimme tools en toepassingen mee te bouwen voor ketenregie, zoals realtime synchromodaal plannen in het achterland.

Tenslotte heeft  TLN samen met haar achterban algemeen toepasbare standaarden ontwikkeld voor elektronische berichtuitwisseling (vrachtbrief, factuur, transportbrief). In het kader van meer efficiency: reductie van onnodige vervoerskilometers, wachttijden, verhoging van de beladingsgraad, papieren processen en verbeteren rijgedrag chauffeurs is gewerkt aan de ontwikkeling van een gratis ‘Transport App’ voor mobiele telefoons en tablets voor vrachtwagenchauffeurs.

Het thema Seamless Afhandeling heeft een grote bijdrage geleverd aan het delen van digitale logistieke informatie via standaarden. In het Papierloos Transport initiatief zijn een set van instructies opgeleverd waarmee partijen hun digitale vrachtbrieven rechtstreeks kunnen vullen vanuit hun ERP-systemen. Een ander voorbeeld is de naadloze aansluiting vanuit de bedrijven op Maritieme Single Window van de overheid. Doordat Portbase deze aanpassingen heeft uitgevoerd, is in één keer een grote dekkingsgraad in de markt gerealiseerd en komt daarnaast een standaard werkwijze beschikbaar hoe aan de eisen van de overheid voldaan kan worden. 

De resultaten binnen dit thema zijn ook gedeeld in het Kennis Valorisatie Boek over Seamless Logistiek, Dit boek over Seamless afhandeling is een co-productie van Portbase, Cargonaut en trendwatcher Bakasj en bevat de gecombineerde “lessons learned” van de Mainports op het gebied van digitalisering van (lucht)havenlogistiek. Het boek is verspreid via  onderwijs- en kennisinstellingen; bij open dagen en via vakgroepen en curricula; relevante departementen van de landelijke, regionale en lokale overheden; koepelorganisaties en hun stakeholders. 

Schiphol en Cargonaut hebben in dit thema nieuwe concepten en technologieën ontwikkeld voor slimme aanvoerketens met 100% voorspelbaarheid. Deze zijn inde praktijk getest voor de  aanvoerroutes over de weg van Europese buitenstations naar Schiphol. ‘Lane 1’ wordt uitgevoerd door KLM Cargo, Kuehne + Nagel, Jan de Rijk en Swissport voor de aanvoerroute van Frankfurt naar Schiphol. ‘Lane 2’ is een pilot door kleinere (of andersoortige) spelers, om te testen of deze concepten en technologieën ook toepasbaar zijn voor andere spelers. NLIP borgt de generieke toepasbaarheid van al deze concepten en technologieën in de logistieke sector.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING