Kennisexport

Dit thema richt zich op de export van ontwikkelde logistieke kennis naar het buitenland. Nederland is een exportland, en het belang van diensten in de totale export is de afgelopen 5 jaar toegenomen. De ontwikkeling van export van logistieke diensten door bedrijven uit Nederland is in 2019 gegroeid naar een totale omvang van € 36,8 miljard ofwel 16% in de totale export van diensten (Vijfde Monitor Export van Logistieke Diensten). Deze cijfers onderstrepen het belang van dit thema, voor Nederland en voor de Topsector Logistiek. 

‘Kennisexport’ maakt onderdeel uit van de actielijn Buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek en is erop gericht de internationale toppositie van Nederland in de logistiek verder te versterken.

De ambitie en het doel is om als Nederland een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen, in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Dit thema richt zich op het vergroten van de export van logistieke kennis naar het buitenland. Dit levert extra omzet op van activiteiten en versterkt de positie van Nederland in internationale logistieke ketens. De activiteiten binnen dit thema waren enerzijds gericht op het ontwikkelen van proposities en actieplannen. Anderzijds ging het om het in beeld brengen van de economische waarde van de export van logistieke kennis en kunde (waarvan de resultaten weer gebruikt zijn bij het opstellen van internationale proposities).

De projecten binnen dit thema richtten zich enerzijds op het doorontwikkelen, verder invullen en uitvoeren van gerichte proposities en actieplannen voor logistiek in specifieke sectoren en themagebieden. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven werkten hierin intensief samen. Zo is de internationale propositie servicelogistiek uitgewerkt. Deze propositie bevatte al informatie over servicelogistiek ontwikkelingen, supply chain uitdagingen en de expertise daarover in Nederland. Ook is een aanzet gegeven voor concrete kansen voor spare parts control towers, maintenance logistiek en reversed logistics oplossingen met casusvoorbeelden. In het project Ontwikkeling Internationalisering Service Logistiek is de propositie verder gedetailleerd en is er invulling gegeven aan het actieplan dat uit de propositie voortvloeide. In een ander project is een propositie opgesteld voor exportactiviteiten met betrekking tot containerstromen en achterlandverbindingen en bundeling van ladingstromen. 

De andere projecten binnen dit thema hadden als doel om de economische waarde van de export van logistieke kennis en kunde in beeld te brengen. Daartoe is een methodologie ontwikkeld waarbij ook een eerste nulmeting heeft plaatsgevonden, waarna vervolgens de meting over een lange tijdreeks is uitgevoerd en er tevens een ‘what if’ analyse is uitgevoerd. Daarnaast zijn business cases met de bedrijfsstrategieën van enkele bedrijven uitgewerkt.

De projecten hebben geresulteerd in proposities en actieplannen waarmee is bijgedragen aan de promotie van Nederland als slimme logistieke hub van formaat op het wereldtoneel. Dit sluit aan op de ambitie om de internationale toppositie van Nederland in de logistiek te versterken (export van logistieke diensten). Een voorbeeld is het opstellen van de propositie gericht op exportbevordering van de in Nederland aanwezige kennis en kunde op het gebied van multimodale achterlandverbindingen. 

De projecten waarbinnen de economische waarde van de export van logistieke kennis en kunde in beeld is gebracht, hebben laten zien dat dat de export van logistieke diensten van grote waarde voor de Nederlandse economie is. Ook is daarin naar voren gekomen dat het exportvolume van logistieke diensten buiten de ‘traditionele’ segmenten van zee-, lucht- en continentale vracht de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Dan gaat het om de export van logistieke gerelateerde financiële diensten, computerdiensten en zakelijke diensten en R&D, denk aan de verkoop van warehouse managementsystemen of een innovatieve blockchaintoepassing die het inzicht in een complexe supply chain vergroot. Dit laat zien dat er veel kansen liggen voor de export van logistieke diensten buiten de fysieke vervoersdienst.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING