Kennis Distributie Centra (KDC)

De beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide, zelfredzame professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de  Topsector Logistiek waar te (blijven) maken. Afgelopen jaren is daarom fors geïnvesteerd in human capital projecten die bijdragen aan dit uitgangspunt. De Human Capital Agenda richt zich op drie pijlers waarbinnen de afgelopen jaren vele projecten zijn uitgevoerd:

1. Voldoende humancapital. Speerpunt: voldoende instroom in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt en meer focus op zijinstroom;

2. Innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur. Speerpunt: continue ontwikkeling van huidig en aankomend personeel;

3. Aandacht voor sociale innovatie. Speerpunt: extra focus op valorisatie en kennisdisseminatie. 

KennisDC Logistiek is een landelijk dekkende netwerk organisatie, een Publiek Privaat Samenwerkingsverband van 7 regionale KennisDC’s onder leiding van 7 hogescholen (Fontys Venlo, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en NHL Stenden), verbonden met en gesteund door hun partners, bedrijven, kennisinstellingen (ROC’s en Universiteiten), intermediaire partners en regionale overheden. KennisDC Logistiek richt zich op talent en innovatie en een betere en intensievere interactie tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Fundamenteel onderzoek kan via valorisatie en kennisdisseminatie langs de structuur van het KennisDC tot in de haarvaten van de sector tot bij de regionale MKB’er landen. Bij de KennisDC’s zijn meer dan 800 ondernemers betrokken en meer dan 1.200 organisaties in totaal, en meer dan 1.000 studenten.

Het KennisDC Logistiek heeft een vijfvoudige doelstelling:

1. 1e-lijns contact logistieke innovatie & ondernemerschap;

2. Stimulering en versterking van toegepast onderzoek;

3. Permanente onderwijsvernieuwing;

4. Versterking samenwerking & wisselwerking onderwijs-werkveld;

5. Stimulering maatschappelijke betrokkenheid economische spin off. 

De toenemende inzet van big data, robotica en kunstmatige intelligentie verandert de economie én de logistiek ingrijpend. Om innovatief en concurrerend te zijn, moet de logistieke sector zich continu ontwikkelen. En de competenties van (toekomstige) logistieke professionals ontwikkelen net zo sterk mee. Hiervoor is voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten, nodig. Een toekomstgericht human capital beleid vervult daarmee een sleutelfactor. Kennis Distributie Centra spelen hier een belangrijke rol in. 

Een Kennis Distributiecentrum Logistiek zorgt ervoor dat bedrijven en instellingen direct geholpen worden met toegepaste kennis. Het is de spil in een regionale ‘logistieke community’. Samen ontwikkelen bedrijven, instellingen en kennisinstellingen nieuwe kennis en passen deze toe in de logistiek, ook in het MKB.

De aanpak binnen dit thema was gericht op het ontwikkelen van werkwijzen, workshops, verbeterde modellen en de toepassing daarvan en informatievoorziening voor betere aansluiting tussen student (stage) en bedrijfsleven. Zo is door middel van wetenschappelijke publicatie het Synchro Maturity Model doorontwikkeld en verbeterd en een toepasbaar Excel model ontwikkeld. Hierdoor is meer inzicht verschaft in de werkwijze en voordelen van synchromodaal transport. Middels trainingen (workshops) onder docenten en projectleden en studenten wordt het gebruik beter toegepast en is er door toepassing onder bedrijven een betere bewustwording van het model bereikt. Ook bij het project voor Data Science in de Logistiek is gebruik gemaakt van workshops onder docenten en studenten, door middel van gestandaardiseerd materiaal en presentaties. De ontwikkelde Wegwijzer voorziet in antwoorden door compacte en complete overzichten te bieden van het stage- en afstudeerbeleid/ procedures van onderwijsinstellingen. De Afstudeertafels brengt studenten uit het hele land samen met experts in het thema. De koppeling van studenten en de arbeidsmarkt is een belangrijk element in alle projecten. Middels de JOI (Jointly Organisations Innovate) community worden bedrijven bij elkaar gebracht om samen te kijken naar Sociale Innovatie. Ook het landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road sluit aan bij het onderwijs, hier worden modules ontwikkeld voor naadloze integratie van het actieprogramma in de onderwijsprogramma’s van hogescholen, denk aan zowel minors als theoretische clusters. Via de website Kennisdclogistiek.nl is onder meer informatie te vinden over projecten, publicaties en nieuwsitems over verschillende innovatieve thema's en de laatste logistieke ontwikkelingen.

De projecten van de Topsector Logistiek binnen dit thema hebben verbetering opgeleverd in modeltoepassing en onderwijs in vernieuwende (data) technieken. De kennis over de modellen en het toepassen van data is daarbij over de gehele breedte verbeterd, dat wil zeggen onder docenten en studenten, maar ook bij bedrijven. De kennisdeling is gestandaardiseerd door middel van presentaties tijdens workshops, maar ook de landelijke afstudeertafel draagt bij aan uniforme kennisdeling en onderwijs. Daarnaast worden bedrijfsleven, studenten en ook experts in het veld vanuit o.a. de kennisinstellingen beter bij elkaar gebracht. Zie voor meer informatie ook: https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-agenda/

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING