Imago en instroom in logistieke opleidingen

De beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide, zelfredzame professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de  Topsector Logistiek waar te (blijven) maken. Afgelopen jaren is daarom fors geïnvesteerd in human capital projecten die bijdragen aan dit uitgangspunt. De Human Capital Agenda richt zich op drie pijlers waarbinnen de afgelopen jaren vele projecten zijn uitgevoerd:

1. Voldoende human capital. Speerpunt: voldoende instroom in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt en meer focus op zijinstroom;

2. Innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur. Speerpunt: continue ontwikkeling van huidig en aankomend personeel;

3. Aandacht voor sociale innovatie. Speerpunt: extra focus op valorisatie en kennisdisseminatie

De Topsector Logistiek richt zich met dit thema op het stimuleren van de instroom van arbeidskrachten in de logistiek. Nederland is topspeler op het gebied van logistiek en omdat te blijven is Human Capital van groot belang. Het thema draagt bij aan alle uitdagingen uit de Human Capital Agenda en biedt oplossingen en/of goede informatie over de werking van de arbeidsmarkt en onderwijs in de logistieke functies en specifieker de aansluiting tussen beide.

Het doel van de Topsector Logistiek binnen dit thema is om de instroom van arbeidskrachten in de logistiek te stimuleren. Het gaat om het bijdragen aan een positief imago van de sector Logistiek en een verbetering van het kennisniveau door middel van brede kennisdeling. Dit bevordert de instroom binnen het onderwijs en verhoogt de kwaliteit van de logistieke (jonge) professionals die instromen op de arbeidsmarkt en van de bestaande arbeidspool binnen de logistiek.

De aanpak binnen dit thema was gericht op het leveren van diverse middelen om kennis te vergroten en beter te borgen, door onder andere plannen van aanpak voor een community/ talent pool op te stellen, online en offline content verzamelen en verbinden, opzetten van een kennisbox, opzetten van landelijke wervingscampagnes en het maken van een aanzet tot een uniform certificerings- en classificatiesysteem.

De projecten zijn in drie verschillende type aanpak te vatten:

1. Concreet het uitvoeren in de praktijk; jaarlijks terugkerende acties om kennis te vergroten en netwerk te verbreden en daarmee imago te vergroten. Landelijke wervingscampagnes en het organiseren van een jaarlijks evenement. Een voorbeeld hiervan is de Logistiek Manager van het Jaar verkiezing.

2. Opzetten van een aanpak voor een talent pool om studenten te koppelen aan het bedrijfsleven. Daarnaast het opzetten van een certificering en classificatiesysteem.

3. Onderzoek naar de arbeidsmarkt. Om de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek uit te kunnen voeren is goede en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke sector essentieel. Daarmee wordt inzicht verkregen in de werking van de arbeidsmarkt in de logistieke functies en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder.  Zo is de arbeidsmarkt van de logistiek en specifiek voor de e-commerce in beeld gebracht. Dit biedt (cijfermatig) inzicht in personeelstekorten en -overschotten, waardoor daar beter op te sturen en te werven is.

De projecten hebben meerwaarde geleverd om bij te dragen aan het imago van de logistieke sector en om te zorgen dat jonge talenten blijven kiezen voor logistieke opleidingen. De projecten hebben ervoor gezorgd dat er meer acties zijn uitgevoerd op het gebied van:

- Imagoverbetering van de sector waarmee de instroom van studenten is gestimuleerd. Inzet op imagoverbetering uit zich niet zo zeer in een specifieke meerwaarde of meetbare resultaten.

- Kennisdeling en verspreiding en daarmee stimulering van een hoger niveau van de (jonge) professional op en richting de arbeidsmarkt.

- Het opzetten van een uniforme certificering en classificering, dit was niet aanwezig voor opleidingen in de sector logistiek. Dit draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en draagt bij aan het imago van de sector.

- Inzicht krijgen op in instroom van arbeidskrachten, de te korten en/of overschotten in de toekomst, zodat daar beter op te sturen en te werven is. Naar aanleiding van deze onderzoeken worden de data jaarlijks geactualiseerd, waarmee de arbeidsmarkt jaarlijks wordt gemonitord.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING