Doorlooptijd in ketens

Het thema ‘Doorlooptijd in ketens’ gaat over de impact van tijd in logistieke netwerken. In de logistiek bestaat grote onzekerheid rondom de stabiliteit van doorlooptijd van goederen. Dit komt met name door onzekerheid in verschillende schakels in de keten. Vertraging van een zeeschip leidt bijvoorbeeld tot capaciteitsknelpunten van terminal equipment en hiermee tot lange wachttijden van binnenvaartschepen. Deze onzekerheden hebben als gevolg dat in de keten met ruime marges wordt gewerkt, zowel in de vorm van ruimere voorraden bij verladers als het aanhouden van ruime tijdsmarges door vervoerders (inzet extra voertuigen om een aantal gegarandeerde roundtrips te kunnen halen). Als de onzekerheden in de keten beter kunnen worden voorspeld dan kunnen zij ook beter worden beheerst en kan de operatie in de keten worden geoptimaliseerd. Hierin ligt grote verbeterpotentie. Er is behoefte aan conceptvorming en gestructureerde en gelijkvormige planning voor de netwerkstroming. De Topsector Logistiek heeft daarom aandacht besteed aan de conceptualisatie en meetbaarheid van verschillende logistieke ketens.

Het doel van de Topsector Logistiek van de projecten binnen dit thema was om de voorspelbaarheid van de doorlooptijd in goederenketens te verbeteren. Meer inzicht in de onzekerheden van de verschillende schakels in de keten zorgt ervoor dat die onzekerheden beter kunnen worden beheerst en de operatie in de keten kan worden geoptimaliseerd.

De projecten binnen dit thema zijn verkennend van aard en beantwoorden vragen over de meetbaarheid en conceptualisatie van netwerkstromen. Er is ook voorzien in de behoefte om een visueel model te ontwerpen waarin tijdslimieten berekend en getoetst kunnen worden. Tevens zijn simulaties van supply chain modellen gemaakt, aangevuld door efficiënte tools voor dataverzameling en dataverwerking. 

Er is onder meer een conceptualisatie gepresenteerd en dit model is voorzien van aanbevelingen (‘De rol van tijd in logistieke ketens’). Ook is een praktische simulatie ontwikkeld waarin het hele proces vanaf de bestelling tot aan de bezorging wordt gesimuleerd. Op die manier is de impact van tijd in logistieke ketens onderzocht (‘Tijd als KPI in ketens’). Daarnaast is een vooronderzoek gedaan naar de beschikbare (wereldwijde) data naar logistieke stromen (‘Analyse logistieke tijdseries’). Dit heeft gezorgd voor een verkennend rapport over de mogelijke rol van de Topsector hierin als wel de toekomstige rol van samenwerking tussen partijen. In een ander project (‘Laplacetransformaties van logistieke stromen') is een rapport samengesteld waarin de onzekerheid rondom stabiliteit van doorlooptijd van goederen wordt belicht.

De projecten binnen dit thema hebben inzicht gegeven in verschillende aspecten die tijd speelt in logistieke ketens. De verkennende inzichten zijn bruikbaar als best practices voor de sector. De projecten hebben op twee manieren inzicht gegeven. Ten eerste heeft er toolontwikkeling plaatsgevonden, waarmee de sector inzicht is verschaft hoe efficiënter omgegaan kan worden met het aspect tijd. Ten tweede is er een opzet gekomen wat betreft opensource data-verzameling van logistieke gegevens. Er blijkt behoefte te bestaan aan een gestructureerde vorm van dataverzameling en de Topsector Logistiek kan dit faciliteren. Verder is er - in dit en in andere verwante thema's van de Topsector - meermaals naar voren gekomen dat het gebruik van opensource tooling ervoor kan zorgen dat de logistieke sector beschikt over de nodige data om de doorlooptijd te reguleren en te controleren. Comparatieve en scenario-analyses geven inzicht in factoren rondom het begrip tijd waarin efficiëntie te behalen valt. In volgende fasen van onderzoek kunnen de factoren onvoorspelbaarheid en onzekerheid meer aandacht krijgen. Verder is een concept opgeleverd waarin een aanzet tot data-toegang is ontwikkeld (‘Analyse logistieke tijdseries’). Dit is een belangrijke stap richting het opzetten van een data-sharing mechanisme, die het mogelijk maakt om internationale logistieke netwerken in te zien en te gebruiken.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING