Beheer van Standaarden

De Topsector Logistiek heeft binnen dit onderwerp  diverse standaarden voor elektronisch berichtenverkeer in logistieke ketens ontworpen en ingevoerd. Een voorbeeld is iSHARE, waarin partijen in de logistieke sector gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie hebben ontwikkeld. Met behulp van het iSHARE Afsprakenstelsel kan iedereen met iedereen in de logistieke sector data delen. Andere standaarden die zijn ontworpen en ingevoerd met ondersteuning van de Topsector zijn eCMR, het Open Trip Model, Papierloos Transport en EBA (afvalstoffen). Deze standaarden voor elektronisch berichtenverkeer moeten actief beheerd worden om up-to-date te blijven. De achtergrond is dat in de logistiek niet meer efficiënt gewerkt kan worden zonder digitaliseren en data delen. Hiervoor zijn digitale standaarden nodig om dit veilig, efficiënt en op grote schaal te doen, en het werkt het beste als iedereen deze standaarden gebruikt. Zonder een goed beheer is het niet mogelijk om de ontworpen open logistieke standaarden continu uit te breiden en aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Daarom hebben partijen met ondersteuning van de Topsector Logistiek het SUTC, het beheer- en expertisecentrum voor logistieke standaarden, opgericht.

Het doel van de activiteiten in dit onderwerp is om diverse standaarden voor elektronisch berichtenverkeer in logistieke ketens via een organisatie te beheren, up to date te houden en te stimuleren dat deze standaarden worden gebruikt. Het Beheer- en expertisecentrum SUTC (Stichting Uniforme Transport Code) is ingericht om dit op te pakken. Het SUTC is een belangrijke organisatie om sectorbrede implementatie en toekomstbestendigheid van de ontworpen logistieke open standaarden te realiseren. Het centrum dient ook als distributiekanaal voor de open standaarden richting het logistieke bedrijfsleven.

Het SUTC is een publiek-private samenwerking. De inrichting van het SUTC is een initiatief van evofenedex, TLN en Nederlands Bureau Binnenvaart. SUTC beheert open standaarden zoals OTM, Papierloos Transport en promoot en faciliteert de adoptie ervan door de sector.<br>Ook de overheid ondersteunt de activiteiten van SUTC omdat de aanleg en het onderhoud van infrastructuren die de hele samenleving dienen mede een publieke belang is. Vanuit dat perspectief is het niet vreemd dat de data-infrastructuur, waar de logistieke standaarden een onderdeel van vormen, in ieder geval in het beginstadium, geheel of gedeeltelijk door overheden en/of brancheorganisaties gedragen wordt. 

Het SUTC stond ook aan de wieg van DALTI, de vereniging van IT-dienstverleners voor de logistieke sector. DALTI wil door samenwerking IT-standaardisering verder realiseren. Ze zijn  een belangrijke katalysator bij het opschalen van het gebruik van IT-standaarden door deze in hun pakketten op te nemen.

Een belangrijke omslag in de sector is dat commerciële partijen het beheer en onderhoud van verschillende standaarden in logistieke sector hebben overgedragen aan de onafhankelijke organisatie SUTC. Dit maakt het mogelijk om op not-for-profit basis het gebruik van verschillende logistieke standaarden in de sector te realiseren, en zo meer partijen te bereiken. Zo wordt inzicht gegeven worden in nieuwe manieren van samenwerken en werken ICT-leveranciers aan standaarden ten bate van de logistieke sector. Een voorbeeld van deze aanpak is het Open Trip Model. De ICT-leverancier Simacan, lid van DALTI,  heeft besloten om het Open Trip Model als ‘open source’ datamodel te ontwikkelen, en niet een uniek eigen model te maken, waar alleen zij en hun klanten van konden profiteren. Het beheer van het OTM is overgedragen aan SUTC, het expertisecentrum voor logistieke standaarden. Ook andere leden van DALTI, de vereniging voor ICT-leveranciers van de logistieke sector, werken samen met het SUTC. De ICT-leveranciers zijn met de oprichting van het beheer en onderhoudscentrum SUTC een nieuwe weg ingeslagen; van het werken met unieke koppelingen tussen alle verschillende systemen, naar nauwe onderlinge samenwerking en standaardisatie. DALTI heeft het Open Trip Model omarmd als de standaard voor de logistiek en ook de overheid ziet het inmiddels als een van de belangrijkste communicatie talen voor uitwisseling van data tussen overheden en bedrijfsleven. Zie voor meer informatie ook: www.sutc.nl.

- Resultaten - pagina van

Startdatum aflopend
Sorteren a/z
Sorteren z/a
Startdatum oplopend
Einddatum oplopend
Einddatum aflopend
Aantal deelnemers oplopend
Aantal deelnemers aflopend
LOADING
LOADING