Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuwe actieagenda gericht op in praktijk brengen nieuwe oplossingen

Aanmelden voor

Nieuwe actieagenda gericht op in praktijk brengen nieuwe oplossingen

Nieuwe actieagenda gericht op in praktijk brengen nieuwe oplossingen

06 februari 2020

Leestijd ± 2 minuten

De Topsector Logistiek komt met een nieuwe actieagenda 2020-2023. De ambitie luidt: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hiermee zet het Topteam Logistiek de koers van de afgelopen jaren voort met meer nadruk op het in de praktijk brengen van nieuwe oplossingen, producten en diensten door bedrijven. In december 2019 stelde het Topteam de nieuwe actieagenda vast, die is opgesteld door betrokkenen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid. De huidige actieagenda en het meerjarenprogramma worden in 2020 afgerond. 

Ambitieuze doelstellingen

actieagenda Topsector LogistiekHet Topteam Logistiek heeft in de actieagenda twee ambitieuze hoofddoelstellingen geformuleerd: 

  1. De CO2-uitstoot van logistiek en haar onderliggende activiteiten in Nederland is in 2030 verminderd met 3,7 Mton. 
  2. De bijdrage van ketenregie-activiteiten aan het bruto binnenlands product (bbp) groeit van €18,6 miljard in 2015 naar €29 miljard in 2030.
Uitwerken in een uitvoeringsprogramma

In de nieuwe actieagenda ligt de nadruk op opschaling en implementatie van bestaande technieken en innovaties op de middellange termijn (2020-2030). En daarnaast op onderzoek naar volstrekt nieuwe technologieën en innovaties op de lange termijn (2030-2050). Deze actieagenda geeft op hoofdlijnen de koers aan voor de komende jaren. De volgende stap is de uitwerking in een uitvoeringsprogramma voor 2021-2023. In november 2019 is voor elk toepassingsbied een kwartiermaker gestart die hiermee aan de slag gaat. Dit doen zij samen met partijen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Hierbij bouwen zij voort op bestaande logistieke kennis en brengen ze in kaart waar systeemveranderingen nodig zijn om de opgave te realiseren. Naar verwachting is het uitvoeringsprogramma in het tweede kwartaal van 2020 gereed. 

Nieuwe thema’s actieagenda 

Om invulling te geven aan de doelstellingen worden in de nieuwe actieagenda de huidige actielijnen losgelaten. In plaats daarvan staan drie toepassingsgebieden centraal: steden, corridors & knooppunten en ketens. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen pakken binnen deze toepassingsgebieden de (maatschappelijke) uitdagingen voor de komende jaren aan. Zij benutten daarbij de kennis die wordt ontwikkeld en aangedragen binnen de drie inhoudelijke thema’s: duurzame logistiek, datagedreven logistiek en ketenregie. Deze prioritaire thema’s komen voort uit een analyse van trends die relevant zijn voor de logistieke sector en functie in Nederland. Daarnaast is een aantal doorsnijdende, ondersteunende thema’s geagendeerd. Dit zijn human capital, internationalisering en wet- en regelgeving.

Bijdragen aan maatschappelijke missies

De actieagenda 2020-2023 van de Topsector Logistiek past binnen het Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Alle topsectoren hebben gezamenlijk zes kennis- en innovatieagenda’s (KIA) opg

esteld om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke missies. Voor de Topsector Logistiek is de grootste taak weggelegd in de KIA ‘Energietransitie en duurzaamheid’, bestaande uit drie deel-KIA’s: Klimaat, Circulaire Economie en Toekomstbestendige mobiliteit. 

Lees voor meer informatie de Actieagenda Topsector Logistiek 2020-2023: Op weg naar een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland.