Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuwe actie: ‘Stadslogistiek’

Aanmelden voor

Nieuwe actie: ‘Stadslogistiek’

Nieuwe actie: ‘Stadslogistiek’

06 juli 2015

Leestijd ± 2 minuten

In het tweede kwartaal van 2015 heeft het Topteam Logistiek besloten om Stadslogistiek specifiek als actie van de Topsector Logistiek op te nemen. Niet door hier zelf op te programmeren, maar door aan te sluiten op de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Stadslogistiek beschrijft het hele goederenvervoer binnen de stad, waaronder de bevoorrading van winkels en horeca, het bezorgen van pakketten en post,  het leveren van bouwmaterialen en ook het weer meenemen van verpakkingsmateriaal of bouwafval en het ophalen van afval.

Green Deal ZES

Op dit moment heeft de samenwerking tussen alle betrokkenen bij stadslogistiek zich vooral gemanifesteerd binnen de Green Deal Zero Emission stadslogistiek. Partijen van deze green deal streven ernaar dat in 2025 de stadscentra emissievrij worden beleverd.  Deze partijen zijn onder andere de rijksoverheid, verschillende gemeenten, brancheverenigingen, kennisinstituten,  verladers, transport/distributiebedrijven, brandstofleveranciers en voertuigproducten. Zo wordt er in samenwerking middels ‘living labs’ aan werkbare operationele oplossingen gewerkt. De projecten die hierin worden uitgewerkt vindt men in de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het starten van innovatieve logistieke trajecten.

De Topsector Logistiek wil met de actielijn stadslogistiek aansluiten op deze green deal, om zo de ontwikkelingen richting Zero Emission Stadslogistiek te versnellen, gebruik makend van de bestaande governance structuur rond de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Hierbinnen zijn zowel belangenorganisaties, overheid en als bedrijven in de logistiek of auto/brandstoftechniek vertegenwoordigd: IenM, RWS, Gemeentes, RAI, BOVAG, EVO, TLN, Natuur en Milieu.

Zero Emissie

Aan deze Green Deal ZES ligt het Energieakkoord voor duurzame groei  ten grondslag. Hierin staat: “Partijen beogen [..] in 2014 een Green Deal te sluiten over zero emission stadslogistiek die regionale pilots faciliteert en richting geeft”. Onder Zero Emission Stadslogistiek wordt hier verstaan de verlaging van in ieder geval de CO2-emissie als gevolg van stadslogistiek tot nul, en bij voorkeur ook van NOx, fijnstof en geluidsemissies in de binnenstad als gevolg van stadslogistiek tot vrijwel nul. Het bereiken van Zero Emission Stadslogistiek door middel van de combinatie van betere technologie en efficiëntere logistiek vraagt organisatorische, technologische, sociale, financiële en juridische aanpassingen. Deze veelheid van te overwinnen factoren in combinatie met veel verschillende belangen bij stakeholders, vraagt een vernieuwende aanpak waarbij draagvlak, innovatie en daadkracht door de direct betrokken partijen, gemeenten en bedrijven met logistieke belangen, cruciaal zijn.

Living Labs

De diversiteit vraagt om veel parallel lopende ontwikkelingen in regionale pilots (Living Labs) en een evolutionaire aanpak in twee fasen. De eerste fase start met de inwerkingtreding van de Green Deal en loopt tot 1 januari 2020. In deze eerste fase richt de Green Deal zich op het via Living Labs aantonen of aannemelijk maken dat Zero Emission Stadslogistiek voor een specifieke logistieke stroom haalbaar is vanuit technisch, economisch en handhavingsperspectief. In de tweede fase die loopt tot 1 januari 2025 richt de Green Deal zich op het opschalen van de aangetoonde concepten.