Human Capital Agenda

Door ontwikkelingen als data analytics, robotica, kunstmatige intelligentie verandert de logistiek en supply chain keten fundamenteel. De eisen die aan de kennis en competenties van het zittend en toekomstig personeel worden gesteld veranderen hierdoor ook wezenlijk. De Topsector Logistiek richt zich ten aanzien van de sleutelfactor Human Capital op drie uitdagingen:

  1. Voldoende instroom in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt met meer focus op zijinstroom. Een tekort aan goed opgeleid logistiek personeel vormt het grootste obstakel voor de ambities van de topsector. Het onderwijs voorziet voor een deel in de arbeidsmarktbehoefte. Arbeidsmarktinstroom dient vooral vanuit zijinstroom gerealiseerd te worden. Door gerichte voorlichtings-wervings- en imagocampagnes via een gerichte doelgroepenbenadering vanaf het primair en middelbaar onderwijs wordt de instroom gestimuleerd. Via gestructureerde imagocampagnes over de sector wordt meer aandacht gegeven aan carrière mogelijkheden in de sector, naast internationale instroom.
  2. Technologische ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen, wendbaarheid, continue ontwikkelen en samenwerking. Door middel van een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur via het Centre of Expertise en de centra voor innovatief ondernemerschap (CIV’s)/RIFs wordt zorg gedragen voor kennisontwikkeling, valorisatie en kennisdeling. Via het uitbouwen en verdiepen van deze regionale ecosystemen door een nauwe samenwerking in de triple helix, verdieping en uitbouw van de geprofileerde lectoraten, cross-sectorale verbanden en een nauwe verbinding met  TKI-Dinalog wordt het opgebouwde netwerk optimaal benut. Fundamenteel onderzoek landt via valorisatie en kennisdisseminatie langs de kennisinfrastructuur tot in de haarvaten van de sector bij de regionale MKB-er.
  3. Om de innovatie- en concurrentiekracht van de sector te vergroten is actieve participatie van ondernemers en werknemers noodzakelijk. Het bedrijfsleven dient meer oog te hebben voor sociale innovatie, zodat talenten zich kunnen blijven ontplooien en innovaties landen. Door het ontwikkelen van praktische instrumenten realiseert deze pijler een strategische oriëntatie bij bedrijven, wordt het werk slimmer georganiseerd en worden competenties en talenten maximaal benut.

Lees hier meer over Human Capital.

Nieuws Human Capital Agenda