Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

SVA-congres Duurzaam transport in juridisch perspectief

Aanmelden voor

SVA-congres Duurzaam transport in juridisch perspectief

Het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen zijn maatregelen van technische aard nodig, zoals andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving? De ontwikkelingen geven aanleiding om het SVA congres te organiseren rond het thema Duurzaamheid in transport vanuit juridisch perspectief.

Het programma besteedt in de keynote door prof. mr. Gerrit van der Veen (RUG) aandacht aan recente jurisprudentie, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Vervolgens zijn er workshops over diverse onderwerpen binnen het thema, maar ook over CMR-aansprakelijkheid.

Tijdschema

 • 13.30 uur Zaal open
 • 14.00 – 15.00 uur Plenair 1, Keynote speech
 • 15.00 – 16.00 uur Break out 1
 • 16.00 – 16.30 uur Plenair 2, discussie
 • 16.30 – 17.30 uur Break out 2
 • 17.30 – 21.00 uur Borrel / diner

Een keynote over recente rechtszaken, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Vervolgens keuze tussen inspirerende workshops en netwerkmomenten in het walking dinner.

Sprekers op het congres

 1. Prof. mr. Gerrit van der Veen (keynote) is advocaat en partner bij AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij houdt zich bezig met het algemeen bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur en privaatrechtelijk overheidshandelen, omgevingsrecht/milieuaansprakelijkheid, subsidierecht en bestuursrechtelijke schadevergoeding, mijnbouwwetgeving en daaraan verbonden aansprakelijkheden.
 2. Willem Boonk is advocaat en partner bij Smallegange. Hij is actief in de commerciële (proces)praktijk op het gebied van handel, transport en verzekering. Tot de zaken die hij behandelt behoren onder meer bevrachtingsdisputen, ladingclaims, letselschadezaken, handelsgeschillen en merkenrechtdisputen.
 3. Bas van Bree is werkzaam bij TKI Dinalog als managing director ad interim. Zijn aandachtsgebied is Cross Chain Collaboration Centers of 4C. Het doel is om een of meerdere complexe ketens gezamenlijk aan te sturen. Ketens worden efficiënter door integrale aansturing. Zo kan bundeling van lading ritten besparen en dat betekent lagere kosten en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen.
 4. Leendert van Hee werkt als advocaat en partner bij Van Traa. Zijn specialisatie ligt op het terrein van het wegvervoer (CMR), de logistiek en het zeevervoer.
 5. Eveline Jacobs (Caland advocaten) heeft een allround civiele procespraktijk met een specialisatie in transport, nationale en internationale handel, de scheepsbouw- en offshore industrie. Eveline is naast advocaat ook MfN geregistreerd mediator.
 6. Ingrid Koning is Universitair hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit. In haar onderzoek richt zij zich op transport en logistieke vraagstukken en luchtvaart, met als specifiek aandachtspunt duurzaamheid.
 7. Jan Mulder is advocaat-specialist vervoerrecht bij de verzekeraar TVM.
 8. Jan Pronk is Managing Director at BigMile B.V. BigMile maakt het simpel om regelmatig gestandaardiseerde “carbon footprinting” berekeningen en analyses te doen in zowel eenvoudige als complexe internationale logistieke ketens.
 9. Annemieke Spijker is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in multimodaal vervoer, internationaal wegvervoer en logistiek.
 10. Joachim Staab is partner bij Van Diepen Van der Kroef advocaten en werkzaam vanuit de vestiging Amsterdam. Als Duitse Rechtsanwalt en tevens Nederlands advocaat is hij gespecialiseerd in Duits en Nederlands handelsrecht. Hij adviseert bij grensoverschrijdende koopcontracten en distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten.
 11. Frank Stevens is Universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in zee- en vervoerrecht, verzekeringen en internationaal handelsrecht.
 12. Frank Smeele is professor handelsrecht op de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit. Zijn specialisatie is vervoerrecht.

Inhoud programma

 • Plenair 1: Key note speech

Shell CO2 arrest: Hebben bedrijven een klimaatverplichting en zo ja, wat houdt die verplichting in? Spreker: Gerrit van der Veen

 • Break out 1: Workshops
  • Energietransitie, hoe verwerk je dat in contracten Afspraken over energietransitie in de raamovereenkomst voor transport en logistieke dienstverlening met behulp van een model voor standaard calculatie van CO2. Sprekers: Jan Pronk en Joachim Staab
  • Andere organisatie van vervoer met als doel CO2 reductie. Praktisch: Efficiency bekeken vanuit vervoerder. Juridisch: de rol van het recht in de supply chain.Sprekers: Bas van Bree en Ingrid Koning
 • Plenair 2: Discussie

CMR aansprakelijkheid bij platforms en horizontale samenwerking Efficiënter gebruik van vervoermiddelen leidt tot minder CO2 uitstoot. Een methode daarvoor is horizontale samenwerking. Bijvoorbeeld door vraag en aanbod te matchen op een internetplatform. Welke partij draagt in deze vormen van samenwerking verantwoordelijkheid in het geval van schade aan de lading? Discussie tussen: Annemieke Spijker, Jan Mulder. Moderator Eveline Jacobs.

 • Break out 2: workshops
  • Workshop over stelling inzake schadeclaim bij onzichtbare schade door fear of loss Als de goederen niet fysiek beschadigd zijn, maar de ladingbelanghebbende toch een schadeclaim indient omdat het voedingsmiddelen of consumentenmerken betreft. Dat gebeurt bij uiteenlopende schadeoorzaken, zoals lichte beschadiging verpakking, verstekelingen. Andere schadeoorzaken zijn: verkeerd laden, of niet voldoen aan publiekrechtelijke regels. Advocaat voor de stelling is Leendert van Hee. Advocaat tegen de stelling is Willem Boonk
  • Workshop over stelling inzake keten van vervoerders. Er zijn steeds meer milieu/klimaat/sociaalrechtelijke normen en waarden, waaraan bedrijven vanuit corporate responsibility moeten voldoen. Zij eisen dat de vervoerder zich hieraan conformeert. In hoeverre kan een hoofdvervoerder binnen een vervoerovereenkomst aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van publiekrechtelijke voorschriften door zijn ondervervoerder? Wetenschapper voor de stelling is Frank Stevens, wetenschapper tegen de stelling is Frank Smeele.