Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor versterken samenleving

Aanmelden voor

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor versterken samenleving

Call Integrator – Logistiek als facilitator voor versterken samenleving

11 december 2017

Leestijd ± 2 minuten

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, veranderingen in de zorgsector en het in stand houden van complexe installaties. Om logistiek optimaal in te kunnen zetten en te integreren in maatschappelijke en economische ontwikkelingen, is kennis nodig. Daarom heeft TKI Dinalog in samenwerking met NWO de call Integrator – Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving ontwikkeld. Mei 2018 is de deadline voor de verplichte intentieverklaring en augustus 2018 voor de aanvragen.

TKI Dinalog heeft de call Integrator ontwikkeld in samenwerking met NWO en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stelt de financiering van maximaal drie miljoen euro beschikbaar. Het doel van de call is het financieren van onderzoek dat gericht is op topsectordoorsnijdende onderwerpen. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek en dan met name op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. Daarnaast moet het onderzoek een bijdrage leveren aan de ambities van minimaal één andere Topsector. De deadline voor het indienen van aanvragen is in augustus 2018.

Topsectordoorsnijdend karakter

Nederland staat voor verschillende grote maatschappelijke uitdagingen. De logistiek is in veel gevallen faciliterend voor andere sectoren. Daarom wil TKI Dinalog met deze call kennis creëren die zich richt op de maatschappelijke context van de verschillende Topsectoren. Zo kan de opgedane kennis bijvoorbeeld bijdragen aan het versterken en verbreden van de thuiszorg met slimme logistieke oplossingen, het ondersteunen van de exportpositie van de Nederlandse land- en tuinbouw met innovatief fytosanitair toezicht, en het ontwikkelen van nieuwe vervoerstechnologie die past in logistieke ketens. Een extra eis is dat het gefinancierde onderzoek bij moet dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals opgenomen in de Nationale Wetenschapsagenda.

Aanvragen namens consortia

Een belangrijke randvoorwaarde voor de onderzoeksprojecten is een actieve participatie van het bedrijfsleven, zowel financieel als inhoudelijk. Door gezamenlijk de kennis te creëren kunnen de consortia van onderzoekers en private en publieke partners bijdragen aan de vitaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse (logistieke) bedrijfsleven. Daarnaast dragen de projecten bij aan het opleiden van jonge onderzoekers en praktijkmensen en het verbinden van onderzoek aan beleid en beleidsmakers. Op deze manier realiseren de projecten een brede versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland.

Wie kunnen aanvragen en wat kan aangevraagd worden?

Een onderzoeker kan namens een consortia van onderzoekers en publieke en private partijen een aanvraag indienen. Per project kan maximaal 500.000 euro aangevraagd worden en is cofinanciering van 50% door de partners verplicht. Dat betekent dat 50% van het projectbudget beschikbaar wordt gesteld door TKI Dinalog (via NWO) en minimaal 50% door de consortiumpartners. De cofinanciering mag volledig in-kind zijn, een cash bijdrage van de consortiumpartners is niet verplicht. Om een project in te kunnen dienen bij de call Integrator, moet NWO in mei 2018 een intentieverklaring hebben ontvangen van de beoogde consortia.

Meer informatie

Meer informatie over de call en de voorwaarden om in te dienen vindt u op de financieringspagina  van Integrator.