Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aad Veenman over de Innovatie-Estafette 2013

Aanmelden voor

Aad Veenman over de Innovatie-Estafette 2013

Aad Veenman over de Innovatie-Estafette 2013

20 september 2013

Leestijd ± 4 minuten

Op de website van de Innovatie-estafette 2013 staat bij de rubriek High Five een interview met Aad Veenman over de deelname van de Topsector Logistiek aan de Innovatie-estafette 2013. Hieronder volgt het interview:

Ook voor de Topsector Logistiek is de Innovatie-estafette 2013 een belangrijk evenement. Deze aflevering van de High Five gaat over de ambities en activiteiten van deze topsector om goederenstromen slim te organiseren. Waarop wordt ingezet om internationaal toonaangevend te zijn in 2020? Boegbeeld Aad Veenman vertelt over de actieagenda, logistieke innovaties en bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken over bereikbaarheid en duurzaamheid.

1. Even voorstellen: wie bent u en waar komt uw bevlogenheid voor innovatie vandaan?

Mijn naam is Aad Veenman, ik ben boegbeeld van de Topsector Logistiek en voorzitter van het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL is in 2009 opgericht en fungeert inmiddels ook als Topteam Logistiek, waarin de gouden driehoek (vervoerders, logistiek dienstverleners, de mainports Rotterdam en Schiphol, verladers, wetenschappers en de Rijksoverheid) ruimschoots is vertegenwoordigd. Het unieke kenmerk van de Topsector Logistiek en zijn actieagenda is dat ze bedrijfseconomische kansen bieden voor het logistieke bedrijfsleven, maar ook van belang zijn voor verladers in alle andere (top)sectoren. Logistiek maakt bijvoorbeeld de import en export van goederen mogelijk, waarmee ze andere sectoren ondersteunt.

Onze actieagenda is deels opgesteld vanuit het perspectief van verladers, omdat zij logistieke diensten afnemen. We zetten bijvoorbeeld nadrukkelijk in op een efficiënte douane en de optimale samenhang tussen douane- en inspectieactiviteiten, zodat de goederenstromen minimaal verstoord worden.

2. Wat is het belang van innovaties voor Nederland?

Als het gaat om logistieke innovaties snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant creëren ze bedrijfseconomische baten voor bedrijven in de logistieke sector en voor verladers. Daarnaast helpen ze maatschappelijke vraagstukken over bereikbaarheid en duurzaamheid op te lossen.

Een voorbeeld van zo’n innovatie in de logistieke sector is de ontwikkeling van zogenaamde Cross Chain Control Centers (4C). In een 4C worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door deze gegevens uit te wisselen tussen verschillende logistieke ketens, kan transport gezamenlijk (ketenoverstijgend) worden georganiseerd. Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om spoor en binnenvaart in te zetten als alternatief voor wegvervoer en kan ook de beladingsgraad van voer- en vaartuigen groeien. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook tot een betere bereikbaarheid en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen.

Logistieke innovaties zijn ook op een andere manier van belang voor Nederland. Onze kennis van logistiek, innovatieve vervoersconcepten en ketenregie draagt eraan bij dat buitenlandse bedrijven zich in ons land willen vestigen. We moeten op logistiek gebied toonaangevend blijven.

3. Wat is het recept voor een goede innovatie?

Wat mij betreft spelen de bereidheid en het vermogen om vanuit verschillende perspectieven naar samenwerking binnen logistieke ketens te kijken hierbij een cruciale rol. De Topsector Logistiek kan grote stappen vooruit zetten door al bestaande ICT-middelen slim toe te passen en op innovatievere manieren (publiek-privaat) samen te werken. Daarop zijn we meer gericht dan op bijvoorbeeld R&D en technische innovatie.

Voorbeelden van vraagstukken waarmee we ons bezighouden, zijn: Hoe optimaliseren we douane- en inspectieactiviteiten? Is minimale verstoring van de logistieke ketens altijd het hoogste doel? Ook als dat vanuit het perspectief van toezichthoudende instanties suboptimaal is? We moeten overigens niet alleen naar de publieke stakeholders kijken. Er zijn soms immers ook bedrijven in de logistieke keten die baat hebben bij inefficiënte goederenstromen en een gebrek aan transparantie, simpelweg omdat ze daarmee hun boterham kunnen verdienen. Kortom: uitdagingen genoeg, maar we zetten in veel verschillende vormen van privaat-publieke samenwerking stappen in de goede richting!

4. Wat is uw rol tijdens de Innovatie-estafette 2013?

Ik vertegenwoordig op 12 november als boegbeeld de Topsector Logistiek. Momenteel zijn we druk bezig met de invulling van de beursvloer, het organiseren van een tweetal workshops (mogelijk gericht op de thema´s supply chain finance en human capital) en het inventariseren van mogelijke doorbraken die we nadrukkelijk aan een breed publiek willen presenteren. Hierbij gaan we misschien ook de bewindspersonen en/of ambtelijke top van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) betrekken.

Ik heb goede herinneringen aan de Innovatie-estafette 2011 in de Rotterdamse Van Nellefabriek, toen we als Topsector Logistiek een uitgebreide kick-off deden van synchromodaal transport, samen met de ministers van IenM en EZ. In totaal hebben verladers en vervoerders op dat gebied de afgelopen twee jaar meer dan tien pilots uitgevoerd, gevoed door fundamentele en toegepaste kennisontwikkeling bij universiteiten en andere kennisinstellingen (TKI). Een prachtig voorbeeld van vraagsturing in privaat-publieke samenwerking! Meer over synchromodaal transport staat op de website synchromodaliteit.nl.

5. Hoe verbreedt u uw horizon? (‘Verbreed je horizon’ is de ondertitel van de Innovatie-estafette 2013)

De Topsector Logistiek zoekt naast nationale ook naar internationale synergie, binnen het programma Horizon2020. Op verschillende manieren beïnvloedt Nederland de relevante programma’s dit Europese onderzoeksprogramma. In de toekomst zullen we ook in gezamenlijkheid onderzoeksvoorstellen indienen. Binnen Horizon2020 is het thema smart green and integrated transport voor de Topsector Logistiek het meest logische aanknopingspunt. Maar ook op de thema´s energie, veiligheid en duurzaamheid zijn er raakvlakken.

Eigenlijk is horizonverbreding in de logistieke sector geen issue: bijna per definitie werken wij crosssectoraal. Deze topsector is niets zonder de andere (top)sectoren – en andersom!