Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Binnen de Topcorridors is Topsector Logistiek een van de samenwerkende partijen. Hier wordt hard gewerkt aan een multi-governance aanpak voor (langjarige) investeringen en deze ook te toetsen met de kapitaalmarkt. Daarvoor is het nodig om in gesprek te gaan met zowel gezamenlijke overheden, private investeerders van projecten als vertegenwoordigers van de kapitaalmarkt. Elke geïnvesteerde euro door de overheden moet minimaal het dubbele genereren aan investeringen uit het bedrijfsleven en de kapitaalmarkt.

Zijn er wel projecten van voldoende omvang op corridorniveau die in de periode van herstel van economie zorgen voor een versnelling van duurzaam verdienvermogen? Zitten daar toekomstig renderende businesscases onder en kunnen de middelen van overheden “staatsteun proof’’ worden ingezet? Zijn de projecten voldoende interessant (omvang en samenstelling financiering) voor de kapitaalmarkt?

Om het goederenvervoer duurzaam en concurrerend te houden, zijn de komende jaren forse investeringen nodig vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Hiervoor is publiek-privaat samenwerken en investeren noodzakelijk, zeker bij de grote transities (klimaat, energie, circulaire economie, stikstofemissies). Naast inhoudelijke afstemming is ook gezamenlijke financiering van tal van projecten noodzakelijk, zeker in de huidige crisis. Dit staat bij de Topsector Logistiek, een van de partijen van de Topcorridors, hoog op de agenda. Het investeren in duurzame oplossingen kent vaak een onrendabele top (of te lange terugverdientijd) in businesscases. Voor goede projecten is in principe voldoende geld aanwezig, maar het is in de praktijk niet eenvoudig om gezamenlijke noemers te vinden om ook samen te gaan financieren. In oktober 2020 heeft het eerste investeringspanel plaatsgevonden met alle partners om samen te bepalen hoe deze samenwerking verder kan worden ingevuld. Lees over de gepitchte casussen op de website van de Topcorridors.

Concrete stappen zetten…

Op 30 april 2021 is een tweede digitale bijeenkomst van het Investeringspanel geweest. Daarbij zijn zeven concrete initiatieven vanuit de corridoraanpak nogmaals gepresenteerd. De gepresenteerde cases zijn een stap verder uitgewerkt. Echter, de conclusie was dat ze nu nog niet voldoende concreet waren, ze missen  nog focus en zijn onvoldoende eenduidigheid in de scherpe vraag die gesteld wordt. Er wordt een oproep aan de overheden gedaan om vanuit een gezamenlijk lange termijnperspectief met ondernemingen, investeerders en overheden kansrijke initiatieven op te schalen.  Werk aan de winkel dus …

De komende periode wordt gewerkt aan een kanteling naar het concretiseren van casussen en uitwerken van voorstellen vanuit investeerders naar een gezamenlijke aanpak op corridorniveau.

Casus per thema

Momenteel staan zes casussen op de shortlist om uit te werken. De casussen worden opgepakt vanuit heldere stappen: een trekker per casus, die verantwoordelijk is om samen met het team de casus uit te werken op corridorniveau en te benoemen wat nodig is voor opschaling en uitwerking. Naast de huidige leden van het team financiering zullen periodiek financiële experts aanschuiven voor de voorstellen op corridorniveau die het mandaat van afzonderlijk corridorpartijen overstijgt.

Vanuit het team Investeringen zijn de casussen langs drie thema’s gegroepeerd:

  • Verduurzaming corridors -> ZES, E-Pusher
  • Knooppuntontwikkeling   -> Bedrijventerreinen, binnenhavens
  • Marktontwikkeling -> CEH, truckparkings

Binnen ieder thema kunnen vraagstukken naar boven komen als gezamenlijk grondbeleid, wet- en regelgeving, onrendabele tops of overbruggen aanloopkosten.

Meer weten?

Lees het artikel over het investeringspanel op de website van de Topcorridors.