NLIP

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een netwerk van gecommitteerde publieke en private partijen, dat de positie van Nederland als logistieke topspeler wil versterken door randvoorwaarden te creëren die drempelloos data delen mogelijk maken. Zij initieert en stimuleert daartoe projecten en innovaties, verbindt succesvolle en kansrijke initiatieven en speelt een faciliterende rol voor het logistieke bedrijfsleven.

Onderling data delen maakt het mogelijk om logistieke stromen te optimaliseren. Denk aan logistieke data als type goederen, hoeveelheid, verwachte en werkelijke aankomsttijd, herkomst en bestemming van goederen, maar ook data over congestie op weg-, water- en spoorinfrastructuur, vrijgave van goederen, wachttijden of inspectieresultaten.

Met deze data kunnen partijen in de keten niet alleen de eigen processen beter organiseren en hun bestaande business model verbeteren. Zij kunnen deze data ook beschikbaar stellen aan derde -nog onbekende- partijen die niet noodzakelijkerwijs onderdeel vormen van de logistieke keten. Daarmee openen zij tal van mogelijkheden voor nieuwe business en innovaties.

NLIP projecten zijn gericht op het vergroten van efficiëntie en concurrentiekracht van de hele sector en tegelijk het beperken van de druk op onze fysieke infrastructuur en leefomgeving. Bijvoorbeeld het verhogen van de beladingsgraad van transportmiddelen (bundeling, betere planning), optimalisatie van ketens zoals bouw- en stadsdistributie, efficiëntere terminalafhandeling, grotere transparantie & betrouwbaarheid levering en vermindering van administratieve lasten (herinvoer, papiergebruik).

Waar mogelijk en opportuun worden bestaande -of daartoe ontwikkelde- open logistieke standaarden toegepast. Standaarden voor laagdrempelige en betrouwbare data uitwisseling, zoals eCMR, OpenTrip Model en het iSHARE afsprakenstelsel, winnen sterk aan effectiviteit en inzetbaarheid wanneer deze grootschalig worden toegepast. Deze standaarden zijn tevens ondersteunend voor het opschalen van initiatieven, zoals in Synchromodaal Transport en Cross Chain Control Towers (4C).

NLIP richt het toekomstbestendig beheer van de standaarden in en roept logistieke partijen op om benodigde aanvullende randvoorwaarden voor drempelloos data delen kenbaar te maken.

Nieuws NLIP