iSHARE-project

Projecttitel: iSHARE-project
Actielijn: Neutraal Logistiek Informatie Platform
Projectnummer: PTL 01.048

Looptijd: 2016 – 2019
Projectpartners: Innopy
Projectleider: Mariane ter Veen

1. Wat is er aan de hand?

Tal van initiatieven om data te delen in de sector Transport & Logistiek stuiten op twee belangrijke belemmeringen voor intensiever data delen, namelijk:

  • Data integraties – het aansluiten van andere partijen in de keten – zijn tijdrovend en kostbaar vanwege het ontbreken van overkoepelende afspraken voor veilige toegangscontrole. Voor elke data integratie moeten partijen steeds opnieuw bilaterale afspraken maken;
  • Bij het ontsluiten van data zijn er in toenemende mate vragen over de veiligheid van data: ‘Wie ziet mijn data? Hoe kan ik die partij vertrouwen? Hoe houd ik controle?’

Deze belemmeringen maken dat de sector kansen laat liggen om intensiever data te delen, efficiënter te werken, tijd en geld te besparen én de CO2-uitstoot te verminderen.

2. Wat doet het project daaraan?

Het iSHARE-project neemt deze belemmeringen weg, zodat de logistieke sector makkelijker en veiliger data deelt, en daarmee intensiever samenwerkt.

iSHARE is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data.

3. Wat levert het project op en voor wie?

iSHARE is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie
en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken moeten maken om data te delen. Logistieke partijen die werken volgens de iSHARE Afspraken creëren met elkaar een ‘netwerk van vertrouwen’ waarbinnen zij drempelloos data delen.

In 2017 werkten meer dan 20 logistieke partijen, in een intensief co-creatieproces, samen aan de ontwikkeling van het Afsprakenstelsel.Sindsbegin 2018 is het iSHARE Afsprakenstelsel beschikbaar voor iedereen in de logistieke sector: voor grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data én hun softwareleveranciers.

4. Welke kansen biedt dit project verder?

Met iSHARE is het niet langer kostbaar en tijdrovend om data integraties te doen. Bovendien delen partijen net zo makkelijk en veilig data met tot dusver onbekende partijen.Zij hoeven zich geen zorgen meer te maken over de veiligheid van hun data bij het datadelen. Met iSHARE houdt de data eigenaar volledige controle over zijn eigen data. Hij bepaalt te allen tijde onder welke voorwaarden zijn data wordt gedeeld, met wie, voor wat, en hoe lang.

Data delen met iSHARE: uniform, simpel en gecontroleerd.

  • Voor partijen in de logistieke sector in Nederland die nu al onderling data delen, maar voor wie een data integratie te duur blijkt waardoor ze zich genoodzaakt zien om gebruik te maken van conventionele en veelal inefficiënte manieren van data delen (fax, email, telefoon). Met iSHARE is een data integratie niet langer een kostbare aangelegenheid. Partijen sluiten makkelijk aan op elkaars systemen, een data integratie is met iSHARE eenvoudig en veilig.
  • Voor partijen in de logistieke sector in Nederland die onderling data willen delen, maar voor wie de kosten die gepaard gaan met data delen niet opwegen tegen de opbrengsten ervan. Hierdoor komt samenwerking niet tot stand. Met iSHARE kunnen zij nu eenvoudig en zonder kostbare data integraties onderling data delen binnen het netwerk van vertrouwen van iSHARE.
  • Voor partijen in de logistieke sector in Nederland die nooit eerder met elkaar samenwerkten, gewoonweg omdat ze elkaar niet kenden. Met iSHARE kunnen deze partijen binnen het netwerk van vertrouwen data delen. Eenvoudig en veilig. Want iSHARE geeft de deelnemers de zekerheid dat partijen te vertrouwen zijn.
  • Voor de Nederlandse logistieke sector als geheel. Als iedereen binnen de sector iSHARE in gebruik neemt, en deelnemer wordt van het iSHARE Stelsel, kan heel logistiek Nederland met elkaar onderling drempelloos data delen. Waardoor we bijvoorbeeld makkelijker gebruik maken van elkaars vervoerscapaciteit, we kosten en tijd besparen, en onze internationale concurrentiepositie weten te verbeteren. Tegelijkertijd verminderen we de druk op onze infrastructuur en verminderen we de CO2-uitstoot.

Om deze kansen te verzilveren verdient het aanbeveling ingebruikname van iSHARE te blijven stimuleren, tot het moment dat het ‘tipping point’ wordt bereikt. Daarna kan iSHARE zelfstandig succesvol zijn.