• 18 december 2020

Blauwdruk Methodiek Skills Change

Blauwdruk Methodiek Skills Change

Blauwdruk Methodiek Skills Change 1000 667 Topsector Logistiek

Een aanzet voor een methodiek om de impact van technologie op HBO-functies in de logistiek in beeld te brengen en te voorspellen

De rol van technologie in de logistieke sector wordt steeds groter. Technologische innovaties veranderen de manier waarop het werk wordt gedaan, of zelfs het soort werk dat gedaan wordt. Bedrijven,
brancheorganisaties en logistieke opleidingen moeten tijdig in beeld hebben hoe taken en verantwoordelijkheden veranderen door het effect van technologie op verschillende activiteiten, zodat duidelijk is welke veranderende skills hbo-logistici de komende tijd nodig hebben. Het onderzoek beschrijft hoe een tool kan worden ontwikkeld waarmee dit soort inzicht verkregen kan worden op basis van data analytics verrijkt met het inzicht van experts uit het werkveld.

Door diverse organisaties en onderzoeksbureaus is onderzoek gaan naar de impact van technologie op de benodigde skills van hbo-logistici. De kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek laat zich moeilijk
beoordelen omdat het onderzoek veelal gebaseerd is op expert-judgement en de gevolgde methodieken niet duidelijk gedocumenteerd zijn, waarbij ook de relatie tussen de kenmerken van de technologie, de toepassing in logistieke activiteiten en de impact daarvan op tijdbesteding en benodigde skills niet navolgbaar is.

Blauwdruk

In dit onderzoek is een blauwdruk uitgewerkt voor een tool of methodiek waarmee op een transparante, consistente, betrouwbare en navolgbare wijze de relatie tussen nieuwe technologie en de benodigde
logistieke skills in hbo-functies stap voor stap wordt uitgewerkt. De kern van de methodiek is een database waarin per logistieke functie de prestaties en verantwoordelijkheden, de logistieke activiteiten en de daarbij behorende skills aan elkaar gekoppeld zijn.

De kracht van deze aanpak is dat bedrijven en opleidingen concreet per logistieke functie kunnen zien wat de effecten zijn van technologie op de behoefte aan skills (in heden en in de toekomst) en daardoor concrete maatregelen kunnen nemen in hun personeels- en opleidingsbeleid, respectievelijk curricula. Het onderzoek identificeert een aantal analysevraagstukken bepalend voor de verdere uitwerking en implementatie van de beschreven tool.