• 23 maart 2020

Call for research: veranderend leiderschap en datagedreven logistiek

Call for research: veranderend leiderschap en datagedreven logistiek

Call for research: veranderend leiderschap en datagedreven logistiek 1000 375 Topsector Logistiek

De logistieke sector staat voor een aantal grote veranderingen de komende jaren. Digitalisering neemt een vlucht. Verduurzaming van de sector is zeer actueel. En daarnaast baren structurele tekorten in personeel ondernemers zorgen. Er is behoefte aan onderzoek naar effectieve manieren van vernieuwend leiderschap. Verder is het een uitdaging om datadeling in de logistiek eenvoudiger en schaalbaar te maken. Juist deze twee thema’s: veranderend leiderschap in de logistiek en datagedreven logistiek vormen de twee onderwerpen voor de nieuwe TKI PPS toeslag call. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog voor de Topsector Logistiek) doet een oproep (call for research) aan organisaties om een voorstel in te dienen voor onderzoek over de twee bovengenoemde onderwerpen.   De TKI toeslag call 2020 voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren.

Financiering

Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 800.000 euro. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op toegepast/ industrieel (R&D) onderzoek. 

  • Per indiener kan maximaal 1 aanvraag ingediend worden. 
  • TKI Dinalog kent maximaal 50% van de subsidiabele kosten toe, tot een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar). 
  • Uitzondering: voor het onderwerp ‘Toepassing International Data Space in de logistiek’ is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar). 

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband (consortium) van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling. 

Sluitingsdatum call for proposals

U kunt tot en met 14 augustus 2020 14.00 uur een onderzoeksvoorstel indienen per e-mail op tenders@dinalog.nl

Ideeën?

De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zij kunnen u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met hen op voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.  
Heeft u vragen? Neem hiervoor contact op met TKI Dinalog via: info@dinalog.nl of bel 076 531 53 00. 

De relevante documenten behorende bij deze call zijn: