• 29 januari 2018

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!

485 243 Topsector Logistiek

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda  sluiten  in 2018 aan bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de uitvoering werken de Topsectoren samen met belangrijke partners als Techniekpact, Katapult, Zorgpact, Regieorgaan SIA, NRO, VNO-NCW en de SER.

Menselijk kapitaal is het fundament

De Topsectoren geloven dat menselijk kapitaal de basis vormt van onze welvaart, economie en innovaties. Technologie, digitalisering en globalisering zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het tempo waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zorgt dat we continu met veranderingen te maken krijgen. Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit.

Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kan verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal.

Ontwikkeling Roadmap Sociale Innovatie

Vanuit het brede netwerk vanuit de human capital tafel: de taskforce Sociale Innovatie, het KennisDC Logistiek, het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim, TNO en het concept Learning Communities uit de landelijke actielijn Leven Lang Ontwikkelen van de Human Capital Roadmap van de 9 topsectoren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwikkelen van een integrale roadmap op dit belangrijke thema. De roadmap is een actieprogramma voor de komende jaren om knelpunten in de sector aan te pakken.

Doelen van het actieprogramma:

– Sociale innovatie laten landen in de praktijk door concrete tools en gerichte oplossingen te implementeren die aanhaken op de geschetste knelpunten binnen de sector

– Innovatieve verbindingen tussen bedrijven, opleiders en kennisinstellingen tot stand brengen door het opzetten van learning communities

– Bouwen aan de continuïteit voor het delen van kennis en best practices voor de toekomst.

Deze doelen sluiten aan op de ambities van de Human Capital Roadmap Topsectoren.