• 20 september 2016

Human Capital Agenda: jaarplan, bijeenkomsten, voortgang projecten

Human Capital Agenda: jaarplan, bijeenkomsten, voortgang projecten

Human Capital Agenda: jaarplan, bijeenkomsten, voortgang projecten Topsector Logistiek

Vanuit de Human Capital Agenda zijn de afgelopen periode verschillende activiteiten ontplooid. Zo zijn de eerste schetsen van het jaarplan 2017 opgesteld, waaronder de roadmap human capital. Het definitieve jaarplan wordt in oktober in het Topteam vastgesteld. Voor wat betreft Human capital ligt de focus op voldoende instroom (naar de arbeidsmarkt), kenniscirculatie en innovatief onderwijs en sociale innovatie.

Landelijke bijeenkomst Platform Bèta Techniek op 15-16 november

De ‘General Assembly’ (GA) is de landelijke bijeenkomst van Platform Bèta Techniek om alle successen, lessen en kennis die ons netwerk rijk is, te delen met elkaar. Kortom; we verbinden alle innovatie die op het gebied van ondernemen en onderwijs plaatsvindt. Alle Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en publiek-private samenwerkingen vanuit het Regionaal investeringsfonds worden hiervoor uitgenodigd. Maar natuurlijk ook hun partners, docenten en studenten zijn van harte welkom. Het doel van de tweedaagse conferentie is gemeenschapsvorming, uitwisseling en kennisontwikkeling.

Dit jaar vindt de 8e General Assembly plaats in Brabant (Bergen op Zoom en Breda), op uitnodiging van de Centres Biobased Economy (CoE en CIV – Avans, HZ en ROC West Brabant) ) en het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (NHTV, Stenden en HZ). De inhoud zal een nieuwe impuls krijgen, want de markt – het bedrijfsleven en andere marktbetrokkenen –  zal een kijkje in de werkzaamheden en de innovatiekracht van veel Centres kunnen nemen. De Centres zijn in juli geïnformeerd over de inhoud van deze General Assembly en hebben de mogelijkheid deze General Assembly te benutten voor hun eigen bijeenkomst met de marktzijde van hun sector. In een innovatiemarkt kunnen de centres zich presenteren. Marktpartijen (bedrijfsleven, lokale overheden, provinciale overheden etc.) worden breed uitgenodigd om deze dag kennis te maken met wat er in Nederland met de Centra gebeurd. Aanmelding voor de General Assembly verloopt via Platform Bèta Techniek.

Sociale Innovatie: EUWIN Congres 10 oktober Brussel

Op maandag 10 oktober vindt de slotconferentie van het Europees Workplace Innovation Network (EUWIN) in Brusse plaats. Innovatie is een complex proces. En in de tijd van de digitale revolutie wordt de menselijke factor vaak over het hoofd gezien. Tijdens de EUWIN conferentie komen bedrijven aan het woord die kampioen zijn in het inzetten van het maximale potentieel van hun werknemers.

De Europese Commissie lanceerde de Europese Workplace Innovation Network, EUWIN als een onderdeel van een bredere industriële strategie. Tijdens de conferentie wordt geschetst wat we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. En welke uitdagingen blijven, vooral in de context van de vierde industriële revolutie. Tijdens het evenement zullen best practices zoals het Finse bedrijf VINCIT, dat de beste werkplek in Europa 2016 is, worden toegelicht . Er worden drie TED-ex achtige gesprekken over de toekomst van werk gehouden. Met beleidsmakers wordt het gesprek gevoerd over wat er nog meer gedaan kan worden om een betere omgeving voor innovatieve ondernemingen in Europa te maken. Meer informatie vindt u hier.

Voortgang Actielijn Leven Lang Leren

Op 28 september vindt in de ochtend de aftrap van dit gezamenlijke project van de topsectoren met de groep onderzoekers plaats. Vanuit de Topsector Logistiek participeert Stef Weijers, lector logistiek en allianties van de HAN. De onderzoeksgroep gaat met een 15-tal pilots de komende maanden aan de slag om innovaties op het gebied van kenniscirculatie in onderzoeksthema’s te vervatten waarnaar de komende jaren onderzoek gedaan zal worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op onderzoeksagenda’s van bijvoorbeeld Regieorgaan SIA, NRO en de Wetenschapsagenda.

’s Middags vindt de kick off met de pilots plaats. In een interactief programma worden de eerste invalshoeken op het gebied van een leven lang blijven leren die in oriënterende gesprekken met de adviescommissie naar voren zijn gekomen verkend en vindt een eerste verkenning van mogelijke onderzoeksvragen plaats.

Op 12 oktober vindt de eerste vergadering met de adviescommissie plaats. De adviescommissie gaat aan de slag met het formuleren van een visie op een leven lang blijven leren vanuit de 9 topsectoren. De adviescommissie wordt daarbij gevoed door de onderzoeksgroep en de pilots.

Voortgang lopende projecten

Voor het grootschalige arbeidsmarktonderzoek (uitgevoerd door Panteia) en de toekomst van de arbeidsmarkt in de e-commerce (uitgevoerd door Panteia en Thuiswinkel.org) zijn de enquêtes uitgezet en worden de uitkomsten in de komende weken verzameld en geanalyseerd. Voor beide projecten wordt de rapportage in de loop van november verwacht. Medewerking door bedrijven aan de enquêtes is van groot belang voor een gedegen inzicht in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en wordt erg op prijs gesteld.

Van het sociale innovatie onderzoek van 1Ocean wordt de afsluiting van het project eind november verwacht.