• 12 juli 2016

Update projecten Human Capital Agenda

Update projecten Human Capital Agenda

Update projecten Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Vanuit de actielijn Human Capital Agenda zijn de afgelopen periode verschillende projecten gestart en activiteiten ontplooid. In dit artikel leest u meer over de logistieke middag van 21 juni, de slotbijeenkomst van het project Regionale netwerkbenadering, het onderzoek van Scompany naar de ondersteuning van Jong Logistiek Nederland aan de wervingscommunicatie van hogescholen en de voortgang van de actielijn Human Capital Roadmap van de gezamenlijke topsectoren.

Logistieke middag Topsector Logistiek en Platform Bèta Techniek

IMG_7548

logistieke middag 21 juni

Op 21 juni vond een drukbezochte logistieke middag plaats met de centra van de Topsector Logistiek. Met 12 ROC’s en 5 van de 6 Kennis DC’s werd de logistieke middag georganiseerd in samenwerking met Platform Bèta Techniek. Doelstelling van deze middag was om via onderlinge kennisdeling en kennismaking tussen logistiek mbo & hbo kennis en good practices uit te wisselen én samenwerkingsmogelijkheden te identificeren. Specifieke focus lag op publiek-private samenwerking  (PPS) tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de logistieke sector. Vanuit het hbo werden twee presentaties verzorgd, door het Centre of Expertise Logistiek en door het Kennis DC Limburg (Fontys) in samenwerking met het Centre voor Logistiek Vakmanschap, Gilde Opleidingen. Vervolgens deelde het Centrum voor Vakmanschap, Logistics en Warehousing,Beyond van het ROC Leeuwenborgh zijn ervaringen met de aanwezigen.

De presentaties van de centra gingen in op de succesfactoren, grootste uitdagingen en do’s en don’ts, wat maakt een PPS in de logistiek succesvol? Onderlinge samenwerking tussen de centra, actieve kennisuitwisseling met bedrijven en overheden en verbinding tussen betrokkenen door onderling vertrouwen zijn daarbij kernwoorden. In een interactieve setting brachten de deelnemers daarna uitdagingen in kaart waar (RIF) aanvragers tegenaan lopen en werden antwoorden geformuleerd en mogelijkheden voor (verdere) samenwerking geïdentificeerd. De uitkomsten van de interactieve sessie zijn vervolgens plenair besproken.  In het najaar vindt een vervolg op deze middag plaats bij een van de centra waarbij ingezoomd wordt op een specifiek thema zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of het gezamenlijk benaderen van het bedrijfsleven.

bijeenkomst sociale innovatie

Slotbijeenkomst werkgroep Sociale Innovatie, Regionale netwerkbenadering

Slotbijeenkomst werkgroep Sociale Innovatie, Regionale netwerkbenadering

Op 9 juni vond de slotbijeenkomst van het project Regionale netwerkbenadering plaats. Doelstelling van dit project was om voor groepen werknemers, ingedeeld in leeftijdscategorieën en opleidingsniveau sociaal innovatieve maatregelen te formuleren. De afgelopen maanden vonden intensieve focus- en regionale bijeenkomsten plaats met de stakeholders van de sector en bedrijven om een top 10 aan maatregelen te identificeren. De komende weken worden voor een selectie van deze maatregelen vervolgactiviteiten geformuleerd en in het jaarplan 2017 opgenomen.

Onderzoek naar wervingscommunicatie

Een van de doelstellingen van de actielijn is het verhogen van de instroom van studenten op een logistieke opleiding op hbo- of wo-niveau. Onderzoeksbureau Scompany met vier studenten van de Hogeschool Utrecht heeft onderzocht hoe JLN  de hogescholen beter kan ondersteunen bij hun wervingscommunicatie naar studenten. daar in opdracht van Jong Logistiek Nederland onderzoek naar gedaan. Dit is gedaan door deskresearch en interviews te houden met decanen, teamleiders, mentoren en studenten logistiek.

De uitkomst is een bevestiging van wat we al weten: er is een grote onbekendheid met het vakgebied logistiek. Het woord  logistiek komt niet expliciet voor in het middelbaar onderwijs en dus is het voor de scholieren moeilijk om zich een beeld bij de studie te vormen. Er liggen grote kansen voor de logistiek door tijdens de oriëntatiefase in het vierde jaar van de middelbare school aan te haken. Dan informeren en boeien voor de sector via een online aanpak lijkt haalbaar. Beïnvloeders rond de scholieren zoals ouders zijn gevoelig voor de baankansen en decanen kunnen beroepskeuze testen goed gebruiken. Inspelen op de dynamiek van de sector en de doorgroeimogelijkheden kan goed met promotiebeelden uit de praktijk en we gaan daar met hulp van JLN nog meer uiting aan geven!

Voortgang Actielijn 2 Human Capital Roadmap gezamenlijke topsectoren, Leven Lang Blijven Leren

De actielijn richt zich op het ontwikkelen van een integrale visie op effectieve scholing (leven lang blijven leren) door de negen topsectoren waardoor er een versnelling van de circulatie van (topsector)kennis op gang gebracht wordt door het vergroten van de effectiviteit van scholing gericht op circulatie van (topsector)kennis, het bereiken van een grote groep en het laagdrempeliger maken van scholing. Via het ophalen van onderzoeksvragen bij een 15-tal pilots in de topsectoren worden de factoren en randvoorwaarden die nodig zijn voor succesvolle kenniscirculatie in kaart gebracht. Hierdoor krijgen de topsectoren nog beter zicht op de succes- en faalfactoren van kenniscirculatie via scholing.

Voor het project is inmiddels een onderzoeksplatform ingericht met een adviescommissie en een onderzoeksgroep bestaande uit de volgende leden:

Leden Adviescommissie

Naam Instelling
Guszti Eiben Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, VU
Joseph Kessels Emeritus Hoogleraar Human Resource Development, UTwente
Katinka de Korte Managing director, Accenture
Anka Mulder Vice-President for Education & Operations, TU Delft
Bas ter Weel Directeur SEO Economisch Onderzoek; Hoogleraar Economie, UvA

Leden Onderzoeksgroep

Naam Instelling
Heide Lukosch Assistant professor met achtergrond in social and media sciences, TU Delft/WUR
Patricia Gielen Wetenschappelijk onderzoeker/adviseur
Loek Nieuwenhuis Lector Beroepspedagogiek, HAN
Stef Weijers Lector logistiek en allianties, HAN
Geertje Bekebrede Assistant Professor Gaming, TU Delft

 

De belangrijkste thema’s in de pilots zijn (een eerste globale analyse):

  1. Open en online leren, modulaire aanpak, open educational resources en integratie met onderzoek
  2. Mix van scholingsmethoden gekoppeld aan sectoren
  3. Leren in contexten (leer- en experimenteercontexten)
  4. Virtual reality of andere ict-toepassingen

Na de zomervakantie vinden de eerste bijeenkomsten met het onderzoeksplatform plaats. De eerste resultaten worden in een slotbijeenkomst in april 2017 gepresenteerd.