• 14 november 2013

‘Mindshift naar synchromodaliteit’

‘Mindshift naar synchromodaliteit’

‘Mindshift naar synchromodaliteit’ 150 150 Topsector Logistiek

Wando Boevé, directeur Marketing & Sales bij Europe Container Terminals (ECT), is vanuit het SPL de inspirator achter het concept Synchromodaal Transport. Het doet hem dan ook deugd te zien dat steeds meer logistieke partijen experimenteren met synchromodaliteit en de keuze voor uitsluitend één modaliteit minder vanzelfsprekend wordt. De uitdaging is nu om heel logistiek Nederland mee te krijgen in de mindshift van traditionele naar synchromodale vervoersoplossingen.

Synchromodaal Transport houdt kortweg in dat de keuze voor een transportmodaliteit (weg, spoor, water) wordt afgestemd op de omstandigheden van het moment en op de voorkeuren van de verlader. De switch tussen modaliteiten moet tijdens het proces gemaakt kunnen worden. ‘Meestal wordt nu nog gekozen voor wegtransport als enige vervoerswijze’, zegt Boevé. ‘In plaats daarvan willen we nieuwe multimodale verbindingen gaan gebruiken en een modal shift naar barge en rail realiseren. Deze twee modaliteiten zijn immers het minst belastend voor het milieu en voor ons wegennet.’

Logistiek centrum

Een ander voordeel van synchromodaal transport is de efficiencywinst die het kan opleveren, stelt Boevé. ‘Vooral in regio’s met voldoende ladingaanbod en frequent trein- en binnenvaartverkeer kun je volumes slim bundelen en een goede, constante bezettingsgraad van barges en treinen realiseren. Nederland heeft die randvoorwaarden in huis: de modaliteiten, de frequentie en de volumes. Als we synchromodaliteit tot een succes maken, biedt dat voordelen voor verladers, logistieke dienstverleners en de maatschappij. Door de toenemende vraag naar vervoer duurzaam en effectief te faciliteren, zetten we bovendien ons land als logistiek centrum stevig op de Europese kaart.’

Ideale transportcombinaties

Inmiddels zijn meer dan tien pilots voor Synchromodaal Transport gestart of al uitgevoerd met betrekking tot diverse onderdelen van de logistieke sector en staan er nieuwe pilots op stapel. ‘Door de cases verkrijgen we steeds meer inzicht in wat er nog moet gebeuren om het soepel switchen tussen modaliteiten mogelijk te maken’, legt Boevé uit. ‘We hebben synchromodale planning- en informatiesystemen nodig die een real time beeld geven van de goederenstromen inclusief bestemming en gewenste aankomsttijd. Zo kan tijdens het proces, afhankelijk van de omstandigheden, de ideale combinatie van transport worden gekozen. Een integraal platform voor aanbieders, vergelijkbaar met de planner www.9292.nl voor personenvervoer, is in het goederentransport nog onontgonnen terrein. Uiteraard moet er ook op juridisch gebied het nodige worden geregeld, zoals de aansprakelijkheid en de douane-logistiek. Je kan niet zomaar een lading overzetten van vrachtwagen naar schip. Daar komt veel bij kijken.’

A-modaal boeken

De traditionele manier is kiezen voor één modaliteit, vaak de vrachtwagen. Dat is tevens de minst duurzame manier. Maar er is zeker al sprake van een positieve trend, stelt Boevé. ‘Er wordt al meer gebruik gemaakt van de binnenvaart, maar het goederentransport over spoor moet nog een inhaalslag maken. De grootste uitdaging is alle logistieke partijen mee te krijgen in de mindshift: iedereen moet kunnen kennisnemen van de kansen die synchromodaliteit biedt. Op dit moment nemen de verladers het voortouw, vanuit het maatschappelijk belang om duurzaam en efficiënt vervoer te stimuleren. Een mooi voorbeeld is de pilot waarin drie verladers in Tilburg het a-modaal boeken in praktijk brengen. Dit houdt in dat ze de beslissing over de te gebruiken modaliteiten overlaten aan terminaloperators. A-modaal boeken geeft logistieke dienstverleners de ruimte om naadloos te schakelen tussen modaliteiten, zolang ze maar voldoen aan de vervoerseisen van de verlader, zoals een gegarandeerde levertijd, continue traceerbaarheid van de goederen en een zo laag mogelijke CO2-footprint. In de hierboven genoemde pilot was de gerealiseerde modal shift: weg 19%, binnenvaart 46% en spoor 35%. Dit steekt bijzonder gunstig af tegen de gemiddelde modal split van 2012, van respectievelijk 57%, 33% en 10 %.’

Meer informatie over Synchromodaal Transport, pilots, cases en filmpjes: www.synchromodaal.nl/